skip to Main Content

Vystoupení ke smlouvám se SMC Development na zastupitelstvu v červnu 2017

 
V prosinci minulého roku obdrželo město memorandum od právní kanceláře zastupující společnost SMC Development.
Z memoranda se veřejnost, ale podle vlastních slov i pan primátor, poprvé dozvěděli o závazku města podporovat výstavbu na pozemcích bývalého Mila. Město se k tomu zavázalo ve smlouvách z roku 2010, které se primárně týkaly spolupráce města a developerské společnosti při výstavbě infrastruktury a především nové tramvajové trati kolem OC Šantovka.
Ze smlouvy vyplývají pro město nemalé závazky a právníci investora pohrozili při jejich neplnění uplatněním sankcí. Vedení města vzápětí nechalo zpracovat dva právní posudky k možným sankcím – jeden od vlastních právníků, druhý od akvokátní kanceláře Konečný. Z posudků vyplynulo, že smlouvy významně zasahují do veřejnoprávních kompetencí SMOL a lze se přinejmenším domnívat, že části smluv by pro rozpor se zákonem mohly být označeny za neplatné. Advokát pan Konečný ovšem dodává, že výklad může provést pouze soud a doporučuje smírné řešení. Byli jsme se nedávno zeptat pana primátora na další postup města a dozvěděli jsme se, že čeká na další postup pana náměstka Jakubce co se stavební uzávěrou, o prověření platnosti smluv u soudu se prý neuvažuje.
Co je na tom pozoruhodného?
Vrať me se napřed o 7 let zpátky: na zastupitelstvo 14. září 2010.
Bod jednání se jmenoval „Tramvajová trať Šantovka – Smlouva o spolupráci, Plánovací smlouva“. Společně jej předložili primátor Martin Novotný a náměstci Martin Major, Hana Kaštilová Tesařová a Ladislav Šnevajs. Smlouvy připravila společnost SMC Development.
Důvodová zpráva byla na první pohled jen o výstavbě infrastruktury, obsahuje 2 části nazvané „Výstavba tramvajové trati Tržnice Rooseveltova“ a „Vývoj a výhled budování tramvajové trati Tržnice – Schweitzerova“.
Teprve při poučeném čtení, když člověk ví co má hledat, najde v důvodové zprávě informaci, že Rada města na jednání o měsíc dřív odsouhlasila deklaraci, ve které podporuje rozvojový projekt společnosti SMC Development a.s. revitalizace lokality bývalého MILA Olomouc v celém rozsahu.
Důvodová zpráva ale neuvedla nic o tom, jak se podpora města developerovi promítla do obou předložených smluv a jejich cca 10 příloh. Ani slovo o rozsáhlých (a právně sporných) závazcích města, ani náznak upozornění na rozsah sankcí.
V krátké diskuzi vystoupili pouze primátor a náměstci Major a Šnevajs. Mluvili o dotacích a spolupráci při výstavbě tramvajové trati, nikoliv o podpoře developerskému projektu. Pro smlouvy hlasovalo 40 zastupitelů ze všech politických stran.
střih – rok 2013
V únoru 2013 předkládají občané zastupitelstvu petici, ve které žádají o korektní posouzení přípustnosti výškového objektu v ochranném pásmu městské památové rezervace, vlivu stavby na MPR a ochranu veřejných hodnot v souladu se zákony a programovými dokumenty Olomouce.
V odpovědi primátor Novotný petenty (12.3.2013) ujistil, že „až bude zahájeno územní řízení, bude SMOL postupovat v souladu se zákony a programovými dokumenty a po prostudování podkladů a stanovisek dotčených orgánů zaujme SMOL stanovisko, které bude zohledňovat prvořadou ochranu veřejných, zákonem chráněných hodnot.“
Primátor Novotný se veřejnosti nezmínil o tom, že je město smluvně zavázané činit opak. Ale konal – o dva dny později (14.3.2013) obdržel magistrát (odd. památkové péče) společnou žádost developera a SMOL k umístění novostavby Šantovka Tower.
střih – zastupitelstvo v červu 2014
Kritizoval jsem tehdy opakovaný proaktivní přístup města při projednávání záměru Šantovky Tower, pasivitu v ochraně památek a ignorování nezakonných postupů. Varoval jsem před neuváženou podporou developerovi, která se může v budoucnu vrátit jako bumerang žalobou o náhradu škody.
Primátor Novotný odpověděl, že při podávání společných žádostí postupuje podle doporučení zevnitř úřadu, že se řízení neúčastní a nemá o něm informace a že by by si rád udržel svobodu mít na věc odlišný názor.
Byly to zavádějící řeči. Pravdivé vysvětlení, že město postupuje podle smluv uzavřených v roce 2010, opět nebylo vyřčeno.
střih – rok 2015
Existence smluv z roku 2010 nebyla uvedena ani při jednání u Krajského soudu v Ostravě o územním plánu 25. 2. 2015, při kterém byla zrušena výšková regulace na parcele navrhované Šantovky Tower, ani v jednání o kasační stížnosti u Nejvyššího správního soudu v září 2015. Na existenci vzájemných smluv neupozornilo ani město, ani developer.
Dá se konstatovat, že:
– Rada města poskytla developerskému záměru v letech 2008-2010 neuváženou podporu
– smlouvy mezi městem a developerem byly netransparentně předloženy zastupitelstvu a poté dlouhodobě utajovány
– smlouva o spolupráci z r. 2010 je právně sporná, její části jsou možná dle vyjádření JUDr. Konečného nezákonné, neplatnost však musí konstatovat soud
– smlouva podvazuje možnost města Olomouc vystupovat korektně ve veřejnoprávních kompetencích – například schválit změnu územního plánu, přijmout stavební uzávěru, i později v územích řízeních
– právní posudky smluv jsou jen dílčí – například se nezabývají rozporem v obsahu klíčové přílohy smlouvy o spolupráci: tělo smlouvy uvádí jako obsah přílohy č. 3 architektonickou studii, příloha č. 3 však obsahuje pouze jeden situační plánek
Dovoluji si proto vyzvat přítomné náměstky pány Majora a Šnevajse, prostřednictvím pana předsedajícího, aby se jako koaliční partneři už konečně rozpomněli na 7 let staré smlouvy a jim předcházející úmluvy z let 2008-2010 a informovali o všech minulých skutečnostech radu města.
Dovoluji si je oba, jako tehdejší předkladatele smluv, prostřednictvím pana předsedajícího požádat, aby spolu s ostatními dnešními členy rady města udělali vše pro vyjasnění sporných ustanovení Smlouvy o spolupráci se společností SMC Development.
A nakonec si dovoluji požádat Radu města o stále chybějící podklady – objektivní a i pro laiky srozumitelné vizualizace Šantovky Tower a mapy viditelnosti z důležitých průhledů městem.
 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top