skip to Main Content

Stanovy politického hnutí ProOlomouc

(organizační řád)

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

 1. Název politického hnutí je ProOlomouc, používaná zkratka je ProOl.
 1. Sídlem politického hnutí ProOl je Na Zákopě 322/62, Olomouc, 779 00.

ČLÁNEK 2

Programové cíle

 1. ProOlomouc usiluje o vykonávání poctivé, demokratické a sociálně citlivé politiky ve prospěch všech občanů.
 1. ProOlomouc usiluje o město fungující a krásné.
 1. ProOlomouc usiluje o co nejširší zapojení občanů do správy veřejných věcí.
 1. ProOlomouc usiluje o racionální rozvoj města, odpovědné hospodaření, ochranu veřejných hodnot a veřejného majetku, kvalitní vzdělání, politiku založenou na spolupráci a konanou ve veřejném zájmu, rovné příležitosti pro všechny a solidaritu se slabými.

ČLÁNEK 3

Členství

3.1 Podmínky členství

 1. Členem ProOl může být každý občan České republiky, který:

a) je starší 18 let,

b) je plně způsobilý k právním úkonům,

c) není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,

d) souhlasí s programovými cíli ProOl,

e) nebyl z ProOl vyloučen; rada může udělit výjimku z této podmínky,

f) nebyl v minulosti pracovníkem či spolupracovníkem StB.

 1. Do přihlášky zájemce o členství uvede:

a) osobní údaje, které jsou předmětem evidence,

b) členství v jiných politických stranách a hnutích, včetně funkcí, které v nich zastával, a to i v zahraničí,

c) zda byl pravomocně odsouzen za trestný čin,

d) zda je trestně stíhán.

e) čestné prohlášení, zda byl či nebyl v minulosti členem Lidových milicí, pracovníkem či spolupracovníkem StB.

3.2 Vznik členství

 1. Členství v ProOl vzniká za splnění těchto podmínek:
 • ročním působením jako registrovaný příznivce ProOl, nebo dvouletou prokazatelnou činností ve prospěch ProOl a jeho programových cílů; rada může udělit výjimku z této podmínky,
 • podepsáním vyplněné přihlášky, 
 • přijetím radou,
 • zaplacením členského příspěvku. 
 1. Do jednoho roku po vzniku členství může každý člen ProOl podat námitku proti přijetí k revizní komisi (RK). Ta přezkoumá, zda nebyly při přijímání uchazeče porušeny vnitřní předpisy ProOl a poté buď původní rozhodnutí potvrdí, nebo pověří radu k novému projednání žádosti.
 1. Proti rozhodnutí o nepřijetí má uchazeč o členství právo odvolat se ve lhůtě 15 dnů k revizní komisi. Ta přezkoumá, zda nebyly při přijímání uchazeče porušeny vnitřní předpisy ProOl a poté buď původní rozhodnutí potvrdí, nebo pověří radu k novému projednání žádosti.

3.3 Členská práva a povinnosti

 1. Člen ProOl má právo:

a) volit a být volen do všech orgánů ProOl,

b) vyjadřovat na půdě ProOl své názory na politiku ProOl a činnost jeho orgánů a funkcionářů, obhajovat i menšinové názory,

c) vystupovat v ProOl s politickou iniciativou a podílet se na vytváření politiky ProOl a jeho programu, 

d) obracet se na orgány ProOl s návrhy, dotazy a stížnostmi, požadovat na ně odpověď 

e) být přítomen bez práva účastnit se rozpravy a rozhodování na jednání jakéhokoliv orgánu ProOl, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné,

f) odstoupit z funkce, do níž byl zvolen; odstoupení musí být podáno písemnou formou orgánu, jehož byl členem,

g) odvolávat se ve sporech k SK.

 1. Člen ProOl má povinnost:

a) spolupracovat na uskutečňování cílů ProOl a prosazování jeho programu,

b) řídit se programovými cíli a dodržovat vnitřní předpisy ProOl,

c) účastnit se jednání orgánů ProOl, jejichž je členem,

d) dbát o dobré jméno ProOl,

e) dbát zásad dobrých mezilidských vztahů,

f) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši, 

g) zodpovídat se sjezdu z výkonu svých funkcí a z působení v zastupitelském sboru,

h) nakládat s majetkem ProOl s péčí dobrého hospodáře v souladu s vnitřními předpisy ProOl a s obecně závaznými předpisy,

i) oznamovat radě a kanceláři změny osobních údajů, které jsou předmětem evidence, a to ve lhůtě 30 dnů od změny, 

j) respektovat rozhodnutí a usnesení ProOl.

3.4 Zánik členství

 1. Členství v ProOl bez dalšího zaniká:

a) písemným prohlášením o vystoupení doručeným radě,

b) ztrátou způsobilosti k právním úkonům,

c) vstupem do jiné politické strany nebo hnutí,

d) úmrtím,

e) prohlášením za mrtvého.

 1. Členství v ProOl dále zaniká:

a) rozhodnutím rady o vyloučení,

b) nezaplacením členských příspěvků podle HŘ.

3.5 Příznivci ProOl 

 1. Příznivcem ProOl může být každý občan České republiky starší 18 let.
 1. Příznivcem ProOl se občan stává doručením vyplněného registračního formuláře a čestného prohlášení podle vnitřních předpisů.
 1. Příznivec ProOl má právo:

a) být informován o činnosti ProOl, 

b) zúčastnit se jednání členských schůzí a sjezdu s právem účastnit se rozpravy, avšak bez práva hlasování, pokud toto jednání nebude prohlášeno za neveřejné nebo pokud rada nerozhodne o tom, že mu přístup na jednání bude odepřen,

c) účastnit se akcí pořádaných ProOl.

 1. Příznivec ProOl má povinnost:

a) svým jednáním podporovat ProOl a jeho programové cíle,

b) dbát o dobré jméno ProOl.

 1. Registrace příznivce ProOl zaniká:

a) doručením písemné žádosti příznivce o zrušení registrace radě,

b) vstupem příznivce do ProOl,

c) vymazáním registrace v případě, že příznivec ProOl svým jednáním hrubě anebo  opakovaně porušil povinnosti příznivce ProOl. O vymazání registrace rozhoduje rada na návrh kteréhokoliv orgánu. Proti tomuto rozhodnutí se příznivec ProOl může odvolat k RK. Toto odvolání nemá odkladný účinek a rozhodnutí RK je konečné. Rozhodnutí o vymazání registrace musí být příznivci ProOl doručeno v písemné formě.

d) úmrtím,

e) prohlášením za mrtvého.

ČLÁNEK 4

Pořádková opatření

 1. Jestliže člen ProOl poruší vnitřní předpisy, příslušný orgán mu (jí) písemným rozhodnutím uloží pořádkové opatření.
 1. Podnět k uložení pořádkového opatření podává kterýkoliv člen nebo orgán ProOl revizní komisi, není-li dále stanoveno jinak.
 1. Pořádková opatření jsou:

a) napomenutí,

b) pozastavení členství,

c) vyloučení.

 1. Napomenutí ukládá členovi rada.
 1. Členství může být členovi pozastaveno rozhodnutím rady tehdy, je-li podán návrh na jeho vyloučení. V době pozastavení členství člen nemá právo volit a být volen do orgánů ProOl, je však povinen dodržovat povinnosti člena ProOl.
 1. O vyloučení člena rozhoduje rada nadpoloviční většinou všech členů; toto rozhodnutí vstoupí v platnost, pokud jej do 30 dnů potvrdí RK. 
 1. Člena lze vyloučit:

a) pokud svým jednáním závažným způsobem poškodil zájmy ProOl,

b) porušoval-li opakovaně nebo porušil zvlášť hrubým způsobem vnitřní předpisy ProOl,

c) v případě pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin.

 1. Zájmy ProOl poškodí svým jednáním závažným způsobem ten, kdo:

a) se zapojí do činnosti, která je proti ProOl zaměřena nebo která je v rozporu s programovými cíli ProOl,

b) vybízí k porušování zásad uvedených v Listině základních práv a svobod nebo mezinárodních úmluvách o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána,

c) jako člen orgánu veřejné moci opakovaně porušuje Listinu základních lidských práv a svobod nebo mezinárodní úmluvy o ochraně lidských práv, jimiž je Česká republika vázána, anebo je hrubým způsobem poruší,

d)  jedná neoprávněně jménem ProOl,

e)  neoprávněně si přivlastní majetek ProOl nebo ProOl závažně poškodí svým hospodařením, a to i z nedbalosti,

f)  jako funkcionář jedná opakovaně anebo závažným způsobem v rozporu se závazným usnesením orgánu ProOl, 

g)  kandiduje za jinou politickou stranu nebo hnutí, či kandiduje jako nezávislý kandidát na kandidátní listině jiné politické strany nebo hnutí, a to pokud k tomu došlo bez souhlasu rady,

h)  v přihlášce do ProOl uvedl nepravdivé údaje, které byly v rozporu s podmínkami členství.

 1. Rozhodnutí o uložení pořádkového opatření musí být odůvodněno a prokazatelně zasláno na adresu toho, komu se ukládá, do 15 dnů od rozhodnutí.
 1. Proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření je přípustné odvolání k RK, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek.
 1. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

ČLÁNEK 5

Organizační struktura 

5.1 Přehled organizační struktury

 1. ProOl nezřizuje žádné organizační jednotky.
 1. Plenární orgány ProOl tvoří sjezd a členská schůze.
 1. Výkonný orgán ProOl tvoří rada.
 1. Revizní orgán ProOl tvoří revizní komise (RK).


5.2 Sjezd

 • Nejvyšším orgánem ProOl je sjezd. 
 • Sjezd svolává Rada ProOl nejméně jednou za rok. Mimořádný sjezd je rada ProOl povinna svolat, pokud o jeho svolání požádají nejméně 1/3 registrovaných členů. 
 • Účastníky sjezdu s hlasem rozhodujícím jsou členové ProOl. 
 • Účastníky s hlasem poradním jsou registrovaní příznivci ProOl.
 • Lhůta pro konání sjezdu je maximálně 12 týdnů ode dne rozhodnutí o svolání sjezdu. 
 • Delegáti sjezdu musí být svoláni písemně s uvedením návrhu programu jednání a s uvedením materiálů, které se mají na sjezdu projednávat nebo schvalovat (s výjimkou odůvodněně neodkladných materiálů), minimálně 15 dnů před jeho konáním.
 • Sjezd má zejména v pravomoci: 

a) schvalovat stanovy, 

b) určovat základní politickou koncepci ProOl pro nastávající období,

c) schvalovat zprávy: zprávu o činnosti a hospodaření ProOl a zprávu revizní komise,

d) volit předsedu a členy rady,

e) vymezovat funkce členů rady,

f) volit členy revizní komise,

g) rozhodovat o sloučení ProOl s jinými politickými stranami či hnutími, 

h) rozhodovat o zrušení ProOl.

5.3 Členská schůze

je základním plenárním orgánem a nejvyšším orgánem ProOl mezi sjezdy. Koná se nejméně jedenkrát za tři měsíce. Členskou schůzi svolává předseda. Členskou schůzi je předseda ProOl povinen svolat do 14 dnů, pokud o její svolání požádá nejméně 1/3 registrovaných členů. Účastníky schůze s právem účastnit se rozpravy jsou členové a registrovaní příznivci ProOl. Účastníky schůze s hlasem rozhodujícím jsou členové ProOl. 

Členská schůze zejména:

 • projednává politickou koncepci a politickou situaci a navrhuje k nim stanoviska,
 • projednává strategie voleb a kandidátních listin a navrhuje k nim stanoviska,
 • schvaluje program, 
 • schvaluje vnitřní předpisy ProOl,
 • schvaluje roční rozpočet ProOl a výroční finanční zprávu ProOl,
 • s konečnou platností schvaluje kandidátní listiny a uzavření povolebních koalic.


5.4 Rada

Výkonným orgánem ProOl mezi sjezdy je rada. Je tvořena předsedou a členy rady. Jednání rady se rovněž mohou účastnit členové revizní komise s poradním hlasem. Rada má 5 členů. Je zejména zodpovědná za řádné hospodaření ProOl, přijímá operativní rozhodnutí a stanoviska. Rozhodnutí rady je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. 

Rada

 • odpovídá sjezdu za plnění sjezdem schválených usnesení, cílů a hlavních úkolů a politického programu,
 • předkládá sjezdu zprávu o činnosti a hospodaření ProOl
 • předkládá členské schůzi roční rozpočet ProOl a výroční finanční zprávu ProOl
 • předkládá členské schůzi návrhy vnitřních předpisů ProOl,
 • předkládá členské schůzi návrhy strategií voleb a kandidátních listin, volební programy a uzavření předvolebních koalic,
 • rozhoduje o zřízení funkce hlavního manažera a schvaluje rozsah jeho pověření 
 • zajišťuje vedení a chod ProOl v organizačních záležitostech a přijímat neodkladná rozhodnutí,
 • svolává jednání sjezdu
 • zaujímá stanoviska k aktuální politické situaci,
 • průběžně kontroluje dodržování rozpočtu ProOl,
 • rozhoduje o přijetí nových členů, o vyloučení člena a o přerušení členství,
 • řeší veškeré další záležitosti, které nejsou v pravomoci jiného orgánu ProOl
 • může vytvářet odborné sekce nebo jiné poradní útvary.

5.5 Předseda

 1. Předseda ProOl:

a) zastupuje ProOl navenek, 

b) je statutárním orgánem ProOl,

c) rozhoduje v neodkladných záležitostech a provádí neodkladné úkony, pokud k tomu není zapotřebí souhlas jiného orgánu,

d) svolává radu ProOl a předsedá jí,

e) je oprávněn účastnit  se jednání všech orgánů ProOl, pokud není členem příslušného orgánu, vystupuje s hlasem poradním.

5.6 Hlavní manažer

 1. Hlavní manažer, pokud je ustanoven,

a) je jmenován a odvoláván radou, 

b) při své činnosti je povinen řídit se pokyny rady,

c) odpovídá za nakládání s majetkem ProOl,

d) je odpovědný za řádné vedení účetnictví a vypracovává zprávy o hospodaření

e) řídí činnost kanceláře a je za ni zodpovědný,

f) vystupuje jménem ProOl v pracovněprávních vztazích v rozsahu pověření  radou,

g) jedná jménem rady v majetkových, hospodářských, pracovních a právních vztazích v rozsahu pověření  radou,

h) účastní se jednání rady,

i) má právo účastnit se všech jednání orgánů ProOl s hlasem poradním,

j) musí mít uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti.

5.7 Jednání jménem ProOl

 1. Právní subjektivitu, tedy i způsobilost k právním úkonům, má ProOl jako celek.
 1. Rada, jednotliví členové ProOl, nebo zaměstnanci ProOl mohou za ProOl jednat (činit právní úkony) pouze na základě plné moci, udělené osobami oprávněnými jednat jménem ProOl, nebo v takovém rozsahu, jak je jim svěřeno vnitřními předpisy ProOl.
 1. V neběžných záležitostech je potřeba podpisu předsedy a jednoho člena rady. Neběžnou záležitostí je zejména uzavírání politických dohod a zavazování se nad částku vyšší než 50.000,- Kč.
 1. Podepisování za ProOl se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu ProOlomouc připojí předseda, popřípadě další člen rady svůj podpis.

5.8 Revizní orgán

Kontrolním a revizním orgánem ProOl je revizní komise (v textu RK), která má tři členy včetně jejího předsedy, kterého si volí komise ze svého středu. Všichni členové a pracovníci ProOl jsou povinni s RK úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání RK. Členové RK mají právo účasti na zasedání orgánů s hlasem poradním a s právem podávat návrhy, o kterých musí být bezprostředně hlasováno. Revizní komise je ve své činnosti nezávislá. Je povinna průběžně informovat o své činnosti sjezd. Návrhy RK jsou dotčené orgány povinny se odpovědně zabývat a o výsledku RK informovat. RK se schází nejméně dvakrát ročně.

Revizní komise zejména 

a) kontroluje hospodářskou a správní činnost ProOl, zejména hospodárné a účelné využívání finančních prostředků a majetku ProOl, 

b) kontrolují dodržování stanov a vnitřních předpisů ProOl, plnění usnesení orgánů ProOl, činnost a hospodaření orgánů ProOl,

c) provádí kontroly na vyžádání, průběžné kontroly a namátkové kontroly podle vlastního uvážení,

d) navrhuje radě opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

e) v případě závažného porušení stanov ProOl orgány ProOl, ruší revizní komise rozhodnutí tohoto orgánu a výsledek jeho voleb, aniž je nahrazují vlastním rozhodnutím,

f) podává závazný výklad stanov,

g) zřizuje a garantuje činnost SK.

5.9 Rozhodčí a smírčí orgány

Rozhodčím a smírčím orgánem ProOl je smírčí komise (v textu SK). Smírčí komise rozhoduje spory vzniklé mezi členy ProOl a orgány ProOl, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkového opatření a dále rozhoduje v případech, které vnitřní předpisy ProOl výslovně upravují.

Smírčí komise je zřizována revizní komisí ke konkrétním kauzám. SK je tříčlenná včetně jejího předsedy. Ustanovení a činnost smírčí komise se řídí Rozhodčím a smírčím řádem, který předkládá RK a schvaluje sjezd. Rozhodnutí SK jsou konečná.

Všichni členové a pracovníci ProOl jsou povinni s SK úzce spolupracovat a poskytovat jejím členům požadované informace, písemné materiály apod. a na požádání se účastnit jednání SK.

ČLÁNEK 6

Zásady hospodaření

 1. Hospodaření ProOl se řídí příslušnými ustanoveními platného zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
 1. ProOl odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 1. S majetkem ProOl hospodaří Rada na základě schváleného ročního rozpočtu. 
 1. Rada může usnesením zmocnit hlavního manažera ProOl k hospodaření s majetkem ProOl ve vymezeném rámci. 
 1. Podrobná pravidla pro řádné hospodaření s majetkem ProOl upravuje Hospodářský řád (v textu jen HŘ). Hospodářský řád stanoví výši členských příspěvků a lhůtu pro jejich uhrazení, pevná pravidla pro příjmy a dary a pravidla transparentního hospodaření.
 1. Je-li členský příspěvek člena za kalendářní rok větší než 50. 000 Kč, uvede ProOl tuto skutečnost s identifikačními údaji člena v příloze výroční finanční zprávy

ČLÁNEK 7

Zánik ProOl 

O zrušení ProOl rozhoduje sjezd dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. O majetku rozhodne sjezd. Zároveň sjezd zvolí likvidátora, který provede vypořádání závazků a pohledávek ProOl a  podá návrh na výmaz ProOl ze seznamu stran a hnutí.

ČLÁNEK 8

Společná ustanovení

 1. Funkční období všech volených členů orgánů ProOl je dvouleté, pokud sjezd nestanoví funkční období jinak, a končí novou volbou. 
 1. Všechny orgány ProOl a členové ProOl jsou povinni vzájemně spolupracovat, zejména si navzájem poskytovat požadované informace, písemné materiály, a vyvíjet potřebnou součinnost.
 1. Kolektivní orgány ProOl se mohou usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Výjimku tvoří členská schůze, která je usnášeníschopná půl hodiny po zahájení i za nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů  za předpokladu, že byla řádně svolána. V takovém případě však lze hlasovat pouze o bodech v rozesílaném programu výslovně uvedených. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných, není-li ve stanovách či vnitřních předpisech stanoveno jinak. 
 1. Člen ProOl může předložit členské schůzi nejméně 24 hodin předem návrh na zrušení rozhodnutí Rady; návrh je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina všech členů.
 1. Je-li některý orgán ProOl nečinný, přebírá jeho funkce nejbližší nadřízený orgán.
 1. Vnitřní předpisy ProOl jsou zejména: 

a) stanovy,

b) hospodářský řád,

c) volební řád,

d) rozhodčí a smírčí řád,

e) revizní řád, 

jakož i další vnitřní předpisy.

ČLÁNEK 9

Platnost stanov

 1. Toto znění stanov ProOl nabývá účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra.

 

Schválil sjezd ProOl dne 11. března 2019.

Back To Top