skip to Main Content

Radnice ignoruje územní plán. Utrpí kvalita života.

Zničené veřejné prostory, přetížená doprava, právní nejistota a narušení soukromí. I to bývá důsledkem nedodržování územního plánu. Rada města pondělním rozhodnutím, nepodat námitky v územním řízení na obří rozšíření OC Galerie Šantovka 2, vytvořila nebezpečný precedens. Občan nemá jistotu, že si jeho soused neotevře na zahradě například šrotoviště nebo spalovnu.

Rada města Olomouce v pondělí rozhodla, že nepodá námitku v územním řízení na zásadní rozšíření obchodního centra Galerie Šantovka 2, ačkoli stavba není v souladu s územním plánem města. Rada města nepostupuje podle zákona o obcích, který jí, jako zástupci statutárního města, ukládá hájit potřeby občanů města a veřejný zájem a které jsou mimo jiné obsaženy ve veřejně projednaném územním plánu. To v důsledku znamená právní nejistotu, absenci ochrany zájmů každého občana města, ať už jde o soukromí, majetek či přístup k městské infrastruktuře.

Zelené nábřeží nevznikne. V rozporu s územním plánem

Dostavba obchodního centra je navržena necitlivě vůči prostředí centra města. Městotvorné využití řek znamená přístupnost nábřeží a řek, kultivaci nábřeží, jejich využití pro městskou rekreaci a zeleň. Tuto vizi reflektuje strategický plán a upřesňuje ji územní plán města v obecných požadavcích i konkrétně na stavebním pozemku obchodního centra.  V oblasti žádá kvalitní úpravu městských nábřeží dotvořených pro potřeby každodenní rekreace. Nábřeží na levém břehu Mlýnského potoka musí být lemované zelení a vybavené cyklostezkou. Projekt naopak navrhuje zastavět budovou levé nábřeží až úplně k vodě. Developer také navrhuje postavit část obchodního centra přímo nad potokem a pravým nábřežím. Územní plán to však výslovně zakazuje. Návrh je v rozporu i s dalšími požadavky územního plánu1 a podrobnější územní studií.2

ProOlomouc: Radnice nechrání veřejný zájem

Olomoucká radnice je kvůli ochraně veřejných zájmů a zájmů občanů města ze zákona účastníkem územního řízení. Rada města je o konfliktech projektu Galerie Šantovka 2 s územním i strategickým plánem dobře informovaná. Přesto rozhodla, že námitky neuplatní. Vzniká pochybnost, zda byl návrh obchodního centra magistrátem objektivně posouzen i z jiných pohledů. Například zda znásobení kapacity Šantovky, která je oblíbeným cílem motorizovaných návštěvníků z velkého regionu, nezahltí nadměrně dopravou centrum města a neohrozí kvalitu bydlení i podmínky pro výstavbu na jiných plochách.

Šantovka Tower – stejný případ? 

Pondělní rozhodnutí předznamenává postoj městské rady k souběžnému územnímu řízení na výškovou stavbu Šantovka Tower. I projekt Šantovky Tower je v rozporu s územním plánem, například předepsanou blokovou strukturou zástavby. Výšková budova je naopak navržena jako solitérní objekt, nenapojený na okolní blokovou zástavbu. Návrh neplní územní plán i z dalších pohledů. Novostavba má posilovat charakter městského centra a kultivovat veřejná prostranství. Hlavní atributy, kterými jsou dle územního plánu komerční parter s obchody a službami orientovaný do přilehlých ulic, kompaktní zástavba i kultivovaná veřejná prostranství, návrhu chybí. Projekt Šantovky Tower také zcela ignoruje územní studii US-18 „Šantova“.

Projekt je v příkrém rozporu i s projednanou a ke schvalování zastupitelstvem města připravenou dokumentací změny II územního plánu. Snad proto, aby mohl být v rozporu s veřejnými zájmy projekt povolen, magistrát ve spojení s vedením města s předložením změny č. II územního plánu na jednání zastupitelstva nezákonně otálí, jak nedávno konstatovalo Ministerstvo vnitra.3

Proč nechává radnice developerovi zcela volnou ruku? Společnost SMC Development totiž opakovaně hrozí městské samosprávě i orgánům veřejné správy vymáháním domnělé škody, kterou si nárokuje na základě „Smlouvy o spolupráci v oblasti infrastruktury a budoucích smlouvách“, uzavřené před osmi lety. Smlouva, která byla zastupitelstvu prezentována jako smlouva o tramvajové trati, je podle právních posudků, které si radnice pořídila, v rozhodujících částech nevymahatelná. Jednání radnice jako nositele veřejné moci není možné takovou smlouvou omezit. Ve smlouvě navíc chybí klíčová příloha – architektonická studie popisující záměry developera.  

Řešení byla. Radnice jich záměrně nevyužila

Na zasedání Rady města 28. 1. 2019 požádali zástupci ProOlomouc, aby změna č. II územního plánu, obnovující výškové limity, byla předložena březnovému zastupitelstvu k projednání, neboť neexistují přesvědčivé důvody pro odklad. Požádali jsme také radu, aby uplatnila v územním řízení na Šantovku Tower a Galerii Šantovka 2 námitky vůči projektu stavby. Navrhli jsme, aby námitku k Šantovce Tower projednalo dodatečně i březnové zastupitelstvo města.  Projednání postoje samosprávy k Šantovce Tower vč. otázky ochrany veřejných zájmů slíbil v roce 2013 občanům primátor Martin Novotný. Navrhli jsme rovněž zahájit s developerem jednání o narovnání smlouvy a o společném postupu při úpravě regulačních podmínek územního plánu v lokalitě. Rada města na návrhy neodpověděla.

Pondělní rozhodnutí Rady města znamená rezignaci na úkol koordinovat stavební rozvoj města. Radnice se nestará o kvalitní prostředí a nestojí za svým veřejně projednaným územním plánem a dalšími programovými dokumenty. Rezignace na kontrolu nad rozvojem města se negativně dotkne právních jistot vlastníků nemovitostí a občanů města.


Odkazy

1) Projekt dostavby obchodní centra porušuje i další ustanovení územního plánu, například: rozvíjet charakter městského centra formou rozšíření centra, zejména městskou smíšenou funkcí v polyfunkčních domech s bydlením • rozvoj vícepodlažní kompaktní smíšené zástavby s komerčním parterem (např. polyfunkční domy s bydlením, stavby veřejného vybavení s komerčním parterem, bytové domy s komerčním parterem, hotely) orientovaným zejména do městských tříd a ke kultivaci veřejných • prostranství způsobem odpovídajícím významu centrální části města (požadavky kladené na městské centrum) • chránit a rozvíjet prostupnost území • zásobování bude vedeno pouze plochami dopravní infrastruktury.

2) Návrh dostavby obchodní centra je v rozporu s územní studií US-18 „Šantova“ závaznou od října 2015, která upřesňuje strukturu zástavby a polohu veřejných prostranství.

3) Stanovisko Ministerstva vnitra z října 2018 konstatuje nezákonnou nečinnost zastupitelstva v rámci postupu směřujícího k vydání územního plánu. Zastupitelstvo má dle ministerstva v tomto případě postavení správního orgánu, jeho jednání podléhá správnímu řádu a dalším předpisům.

4) Zdroj obrázku je dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí EIA. Zpracovatel vizualizace je Ecological Consulting a.s..

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top