skip to Main Content

Prosincové zastupitelstvo 2016

 
Při schvalování programu nás zajímalo, zda nám koalice umožní předat radním dort v podobě Šantovka Tower k 1. výročí nevyhlášení stavební uzávěry (umožnila). Vzápětí koalice nepříjemně překvapila u bodu ‚Kontrola usnesení‘. Při srpnovém ustavení nové akciovky Správa sportovních zařízení Olomouc bylo kritizováno, že nová společnost nemá žádné zadání činnosti. Koalice tehdy prosadila založení společnosti s tím, že strategii nakládání se sportovním majetkem připraví dodatečně a předloží zastupitelstvu. Místo toho koalice představila nového prozatímního ředitele společnosti pana Martina Raka, který pověděl zastupitelům o sobě a o tom, jak se vydal do různých měst na zkušenou, ale nic věcného o koncepci správy sportovních zařízení. Po protestech bylo přislíbeno zaslání koncepce dodatečně písemně a koalice po chvíli odhlasovala splnění úkolu (!). Náš zastupitel Pavel Grasse obdržel odůvodnění, proč nemůže dostat právní posudky, které si město pořídilo ke stavební uzávěře ani jako člen kontrolního výboru, a že i kdyby žádal o informace podle 106tky, nic nedostane.
• Koalice schválila bez obtíží změny letošního rozpočtu. Za zmínku stojí, že např. ani 3,4 mil nestačí kanceláři primátora na PR prostřednictvím televizí a rozhlasu (navýšeno o 68 tis. za rozhlasové spoty), nebo částka za taneční vystoupení bratří Bubeníčků (já se dopočítal 521 000). Zaujalo nás v té souvislosti, že městská policie šetří na vodě, teplu, plynu a pohonných hmotách, a ještě více, že město, které v praxi panorama nechrání, dalo 150 000 na „grafický vizuál k výrobě triček a tašek s potiskem Olomoucká panoramata..“. Zastupitel Milan Feranec (ANO) vyzval občany, aby občas nahlédli do registru smluv, kde musí být nyní zveřejňovány smlouvy, které radnice uzavírá.
• Klíčovým bodem bylo schvalování rozpočtu na rok 2017. Stručně: celková výše je 2,091 mld (+5 % oproti 2016), o 5 % se zvyšují i provozní výdaje. Na úctyhodných 561 mil se zvyšují investice, skutečné navýšení oproti letošku je 130 mil. Problematičtější je, že se letos z plánovaných 365 mil. investic podařilo proinvestovat zřejmě jen menší část (bude upřesněno) a peníze tak zbyly městu na účtech (222 mil). Primátor opět silně kritizoval firmu, která vyhrála tendr na rekonstrukci 1. máje, ale nepodepsala smlouvu – ovšem nezodpovědná nebyla firma ale město, kterému se příprava zakázky zpozdila a firma nemohla garantovat termín dokončení v zimním období, na kterém radnice trvala. Za zmínku stojí mírný pokles zadlužení pod 2 mld nebo celkové výdaje na aquapark 70 mil (‚služebné‘ a odkup akcií) v r. 2017. Návrh rozpočtu kritizoval z obecných pozic Milan Feranec (po zveřejnění zápisu se k tomu vrátíme). ProOlomouc kritizovala opět nedostatečné, oproti letošnímu roku dokonce klesající výdaje na vodárenskou infrastrukturu (zákonná povinnost 115 mil, navrženo 70 mil., příjem od MOVO 133 mil.). Ukázali jsme zastupitelům údaje z auditu smlouvy s Moravskou vodárenskou (kvalitní dokument pořídil náměstek Filip Žáček z ČSSD). MOVO-Veolia odčerpává v Olomouci nejvíc peněz z ceny vodného a stočného ve srovnání s ostatními provozovateli ve velkých městech v ČR (v Olomouci 15 %, jinde 5~11 %). Koalice rozpočet po nepříliš dlouhé diskuzi bez problému odhlasovala. ProOlomouc bylo z řady důvodů proti, ačkoliv si samozřejmě nepřejeme rozpočtové provizorium.
• Při projednávání majetkoprávních věcí se diskutovalo o směně pozemků mezi církví a městem a darování již zastavěných pozemků hospicu na Sv. Kopečku. Opoziční strany byly pro včlenění pokuty do smlouvy, kdyby byl hospic někdy v budoucnu využitý pro jiný účel; koalice to odmítla. Další diskuzi a kritiku vzbudil záměr koupit půlhektarové pole od společnosti Gemo za 6,1 mil + DPH, přestože město z tohoto pozemku potřebuje jen 130 m2 pro stavbu tramvajové trati. ProOlomouc kritizovalo opakovaně předložený záměr prodat společnosti GERI Plus s.r.o. zásobovací komunikaci vedle Jednoty a to z toho důvodu, že chodník vedle divadla by potřeboval mírné rozšíření kvůli komfortu chodců (zatím na to není ani projekt).
• Mezi řadou dalších bodů byly těmi zajímavějšími např. vyhláška o nočním klidu (akce, které mohou hlomozit i po 22 hodině, jsou nyní taxativně stanoveny), vyhláška o poplatku za odpadky (vše zůstane při starém) či založení fondu pomoci olomouckým dětem (s malou dotací 100 tis.). Zastupitelstvo dále schválilo dlouhodobou koncepci – obsáhlý Plán odpadového hospodářství. Připravuje Olomouc na situaci po roce 2024, kdy skončí možnost skládkování odpodů. V prezentaci zaznělo, že aktuálně separujem 46% a že Olomouc je ve využití odpadů jedním z lídrů. Podle náměstka Jakubce bychom se měli zaměřit na předcházení vzniku odpadu.
• V závěru vystoupil mimo pana Chladnucha děkan Filozofické fakulty UP Jiří Lach a vyzval primátora a radní města k odvaze konat ve věci Šantovka Tower. Primátor vystoupení k ŠTW relativizoval s odkazem na SEFO. Jednoznačně se proti Šantovka Tower v diskuzi vyjádřila zastupitelka Ivana Plíhalová (ODS) a radní Michal Giacintov (KDU-ČSL), pro ŠTW naopak radní Čestmír Neoral (ODS). ProOlomouc kritizovalo, že vedení radnice nekomunikuje s občany o tak důležité věci jakou je zaslepení silnice mezi Chválkovicemi a Samotíškami v souvislosti se stavbou Východní tangenty a že se dostatečně nestaví za zájem občanů. Náměstek Aleš Jakubec (TOP09) vysvětlil kroky města (pořízení studie, která odhadla náklady na podjezd na více než půlmiliardu, neúspěšné jednání o penězích s krajem a oznámení výsledku předsedům KMČ) a podrážděný primátor přidal obvinění mé osoby ze lží. S povzdechem nad kvalitou dopravních napojení na okolí města a stále se opakujících podobných chyb se přidal výbornou řečí zastupitel ODS a Chválkovičák Jan Holpuch. Zastupitelé se v diskuzi dotkli i vysvětlujícího dokumentu o aquaparku, ze kterého vyplývá, že šlo o velmi nepovedený PPP projekt, ve kterém všechna rizika neslo pouze město a nikoliv ostatní partneři.
15541872_695016050682823_4783402929191832050_n
• Zastupitelstvo ukončil bod ‚Předání dortů radě města‘ k 1. výročí nepořízení stavební uzávěry radou města. Radní kontrovali lahví sektu a dárky na téma ‚hravý architekt‘.
• Za zmínku stojí i to, že zastupitelé dostali před konáním zastupitelstva dva dopisy: ze společnosti Hokejová hala Olomouc a.s. kvůli dlouhodobě nedořešenému vztahu s městem a neuzavřené nájemní smlouvě na strojovnu a od odborů Moravské filharmonie s informacemi o pochybeních při řízení organizace, která jdou až na hranu podezření na hospodářskou kriminalitu. Obě věci koalice prý řeší, v té druhé padlo i trestní oznámení a probíhá audit.
 
 
vybráno z rozpravy:
Miroslav Žbánek k rozpočtu: upozornil, že žádali, aby byla zastupitelům předkládána analýza rekapitulace nejen ve struktuře schváleného rozpočtu a návrhu nového rozpočtu, ale i upraveného rozpočtu a čerpání. Poděkoval konzultantce, že jej dostali alespoň dnes pro klub ANO 2011. Uvedl, že tato analýza nám např. říká, že kapitálové výdaje z 356 mil. Kč byly k 30.11. čerpány ve výši 107 mil. Kč. Konstatoval, že neumí říci, zda investice byly pouze přeřazeny z důvodu oddálení výzev poskytovatelů dotací dotačních programů, nebo to byly jiné důvody. Rád by od rady slyšel odpověď na tento dotaz. Současně minule požadoval analýzu toho, jak se městu dařilo čerpat jednotlivé dotační tituly a žádosti, která mu také byla poskytnuta, a proto požádal náměstka Šnevajse, aby mohli opět tuto analýzu, jak bylo město ve získávání dotací úspěšné, dostat. Zmínil, že velké opravy byly plánovány ve výši 76 mil. Kč, k 30.11. byly čerpány ve výši 46 % tj. asi 36 mil. Kč. Požádal o reakci, zda došlo k přesunu, nebo které z velkých oprav plánovaných městem, nebyly realizovány.
Milan Feranec k rozpočtu: uvedl, že až budeme probírat účetní závěrku města, budeme vidět, že oproti rozpočtu byly příjmy vyšší a investice nebyly z různých důvodů provedeny. Konstatoval, že věří, že i v roce 2017 příjmy, hlavně v oblasti daňových příjmů budou vyšší, než je rozpočtováno. Apeloval na radu města, aby příjmy, které jsou nad rozpočtovanou výši, abychom použili na snížení dluhu, nebo na investice, které mají nějakou hodnotu a něco občanům přinesou.
Tomáš Pejpek k zaslepení cesty mezi Chválkovicemi a Samotiškami: obrátil pozornost na záležitost, která se v minulých týdnech udála bez pozornosti a vyjádření zástupců města, přitom se jedná o zásadní věc východní část Olomouce. Vysvětlil, že v souvislosti s výstavbou východní tangenty, která by měla vzniknout po roce 2020 má v místě, kde přetíná alej na Svatý Kopeček dojít k zaslepení a přerušení komunikace vedoucí z Chválkovic do Samotišek a má vzniknout objízdná trasa přes průmyslové areály. mezi Chválkovicemi a Bělidly. Uvedl, že tato skutečnost zkomplikuje přístup všem, kteří jezdí do Samotišek, do Lošova, prostě tímto východním směrem, protože trasa bude delší, bude přes více křižovatek. Občané Chválkovic proti tomu protestují, protože tato změna přinese to, že tam kde funguje jedna přirozená obslužná trasa pro hromadnou dopravu, bude třeba obsluhovat dvě trasy a je obava, že Chválkovicím to přinese zásadní zhoršení dopravní obsluhy, především autobusové. V případě zachování stávající frekvence autobusové dopravy, to bude znamenat výrazné navýšení ekonomických nároků na dopravní podnik. Vyjádřil názor, že rozhodnutí o zaslepení komunikace není marginálie, o které by se mělo rozhodnout tak, že se o tom nikdo nedoví. Uvedl, že záležitost nebyla diskutována s KMČ Chválkovice, naposledy to bylo před rokem, kdysi KMČ pozvala k diskusi Ing. Černého. Uvedl, že náměstek Jakubec poslal dopis na ŘSD, že město souhlasí s postupem, že se komunikace zaslepí. Uvedl, že nemá informace, zda městská rada využila všech možností a apelů např. při návštěvě předsedy vlády Sobotky, které mohla, protože jestliže existují ve fondech dopravní infrastruktury peníze na východní tangentu, která bude v řádu mnoha miliard korun, jistě se najdou i peníze, aby nedošlo ke zhoršení dopravní obsluhy realizací této stavby. Deklaroval, že jako členové KMČ se nevzdávají toho, dále ve věci konat a vyjádřil snahu situaci zvrátit. Vyjádři nespokojenost s tím, že radnice se nestaví za zájmy občanů.
RNDr. Holpuch k zaslepení cesty mezi Chválkovicemi a Samotiškami: ve svém příspěvku se vrátil k tématu východní tangenty. Předeslal, že půjde pouze o určitý povzdech. Uvedl, že když vyjíždí většinou směrů z Olomouce, kroutí hlavou. Uvedl příklad výjezdu ze tř. Míru na Ústín, kde si vždy na esíčku říká, proč to nešlo udělat jinak a líp. Dále si to říká, když jede do Přerova a stojí před kruhovým objezdem před Olympií, nebo ve směru na Mohelnici před kruhovým objezdem u Globusu, případně když na tento kruhový objezd jede od Brna a stojí v 1,5 km dlouhé koloně. Uvedl, že nezávidí radě města téma zaslepení komunikace mezi Chválkovicemi a Samotiškami, ale současně je nutné děkovat, že se východní tangenta chystá alespoň v nějaké podobě. Konstatoval, že to ale bohužel bude další směr z Olomouce, kdy budeme kroutit hlavou, jak mohlo něco takového vzniknout. Poznamenal, že nejspíš každý případ, který zde jmenoval, byl veden motivací – „raději to udělejme nějak, jen aby to bylo“. Byl by rád, kdyby do budoucna byla nalezena nějaká metoda, aby to při dalších příležitostech jednou dopadlo dobře. Označil zaslepení poutní cesty z Chválkovic na Svatý Kopeček za absurditu, dokteré bylo město přitlačeno a není v silách našeho rozpočtu,abychom tomu byli schopni čelit. Uzavřel, že společným zájmem je, abychom se v podobných absurditách ocitali co nejméně.
Primátor k Sigmě: uvedl, že problém Sigmy vnímá jako velký problém, a to byli důvod, proč se vedení rozhodlo tuto záležitost řešit a řeší je poměrně otevřeně a intenzivně. Uvedl, že ve všech jednání tvrdě hájil zájmy SMOl, čili ustanovení, že pokud nebude jasno, kdo je novým akcionářem do budoucna, odmítal změnu stanov, že by se město vzdalo svého práva mít většinu a mít možnost rozhodovat. Proto nefiguruje v programu změna stanov. V souvislosti s tím uvedl možnost svolat mimořádné zasedání zastupitelstva, kde by informoval o případných změnách. Jako nejpodstatnější krok, ke kterému došlo v minulém týdnu označil skutečnost, že o návrhu řešení problému začali jednat všichni stávající akcionáři, protože do té doby se jednalo víceméně separátně.
Jiří Lach k Šantovka Tower: požádal zastupitele města Olomouce a zejména radu města Olomouce, aby začali konat ve věci plánovaného projektu Šantovka Tower, protože tento projekt za prvé kazí dobrou práci tohoto zastupitelstva , protože toto zastupitelstvo a tato rada učinila celou řadu dobrých kroků a za druhé  projekt Šantovka Tower narušuje asi to nejcennější, co v tomto městě je, co v tomto městě drží jeho obyvatelé, co do Olomouce láká turisty a co je pro odbornou veřejnost neocenitelné a to, jak dneska Olomouc vypadá. Vyjádřil názor, že projekt by byl případnou komplikací pro už tak  těžko zvladatelnou dopravu v centru města Olomouce. Vyjádřil se rezolutně proti projektu Šantovka Tower  Uvedl, že v diskusích se argumentuje tím, že bychom měli respektovat práva podnikatelského prostředí a práva soukromého investora. Uvedl, že podepisuje tuto premisu, ale nikoliv pro jednoho investora, práva by měla být respektována v případě všech investorů, kteří se pohybují nejenom na teritoriu poblíž Šantovky ale v celém centru Olomouce. Konstatoval, že když v roce 2014 hnutí a strany kandidovaly, nikdo neargumentoval tím, že se bude vstřícně stavět k případným zásadním narušením panoramatu města Olomouce. Prošel si politické programy z té doby, nikde to není. Všude je slibováno a velice často v současnosti i naplňováno že Olomouc se stane ještě kulturnějším sídlem než je.  Požádal pana primátora, Radu města Olomouce i  všechny zastupitel, aby našli politickou odvahu a  umožnili příštím generacím o tomto prostoru rozhodnout. Uvedl, že  jsou k dispozici instrumenty jako např. stavební uzávěra, nebo práce s územním plánem, které umožní pouze to, aby na dalších generacích nechali, jestli v tomto prostoru bude něco stát.  Opakovaně se v olomoucké politice objevuje téma různých kauz z minulosti. Vyjádřil domněnku, že se předchůdci dnešních politiků obávali učinit některá nepříjemná rozhodnutí. Rozhodnutí proti Šantovka Tower a panu Morávkovi je asi nepříjemné, ale politici byli občany Olomouce zmocnění k tomu, aby o toto město pečovali.  Popřál všem krásné vánoce.
Michal Giacintov k Šantovka Tower: k záležitosti Šatovka toner uvedl, že i mezi členy rady města jsou takoví, kteří nefandí této stavbě a chtějí zachovat to nejvzácnější, co v Olomouci máme.
Tomáš Pejpek k Šantovka Tower: jako předkladatel materiálu konstatoval, že uplynulo víc než rok ode dne, kdy rada města uložila magistrátu připravit stavební uzávěru pro pozemek, na kterém společnost Office park park Šantovka připravuje stavbu věžáku Šantovka Tower a kde soud zrušil kvůli chybě v územním plánu výškové omezení pro výstavbu. Vyhlášení stavební uzávěry je přitom jednoduchý úřední proces v kompetenci městské rady, který obvykle trvá necelého půl roku. Olomoucká rada se z obav před možnými soudními spory, ale ani po roce neodhodlala stavební uzávěru vyhlásit. Je to chyba ze dvou důvodů. Ačkoliv z odborné veřejnosti, urbanistů, architektů, kunsthistoriků i specialistů na památkovou péči zní jednoznačný hlas o tom, že stavba věžové budovy blízko památkové rezervace by poškodila vzácný soubor olomouckých architektonických památek, městská rada to nebere na vědomí a ignoruje ohrožení památkové hodnoty nejvýznamnější památkové rezervace na Moravě. Jako druhou výhradu uvedl, že vedení radnice připouští, že na jedné drobné ploše v Olomouci neplatí dlouhodobě omezení, která jinak platí pro všechny ostatní vlastníky nemovitostí. Radnice tím vytváří nerovné prostředí, umožňuje jednomu vlastníku zhodnotit svou nemovitost za zcela jiných podmínek, než ostatním. Občané města a vlastníci nemovitosti ovšem očekávají, že pravidla územního plánu, která koordinují stavební činnost, a která chrání jejich zájmy, budou platit předvídatelně a spravedlivě pro všechny. Hnutí ProOlomouc proto protestuje proti nečinnosti městské rady při ochraně veřejného zájmu i při ochraně zájmů občanů. Při příležitosti prvního výročí nepřijetí stavební uzávěry proto navrhli bod Předání dortu radě města. Popřál všem radním, aby proces dopadl dobře, aby našli odvahu dobře rozhodnout.
 
 
 
p.s. doplněno po uveřejnění zápisu
 
 
 

1 komentář k zobrazení

  1. RNDr. Holpuch má se zaslepeným výjezdem do Samotíšek 100% pravdu a město by mělo zvednout zadky se zajišťováním perspektivních, nekonfliktních výjezdů z Olomouce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top