skip to Main Content

ProOlomouc • březen a duben 2015

Březen

• 3. 3. • účast P. Grasse, T. Pejpka na besedě k Neředínskému horizontu na FTK

• 3. 3. • dopis primátoru Staňkovi – témata do zastupitelstva, střet zájmů arch. Kynčla (odpověď č.j. SMOl/049182/2015/OKP/AS ze dne 4.3.)

• 4. 3. • T. Pejpek a P. Grasse – předjednání koncepce veřejných prostranství na OKR (přítomní dále Černý, Křenková, Giacintov)

• 9. 3. • P. Grasse a T. Pejpek na jednání s A. Jakubcem a M. Giacintovem – téma: koncepce veřejných prostranství

• 9. 3. • P. Daněk – KMČ Droždín – z témat např: vytvoření rekreační zóny u hřiště, dlouhodobě neřešený problém bezpečných přechodů

• 10. 3. • M. Lubič na jednání pracovní skupiny RMO – nominace na Ceny města

• 11. 3. • T. Pejpek – KMČ Chválkovice

• 11. 3. • V. Skyba – KMČ Neředín – z témat např:

–       petice/žádosti na osazení zpomalovacích pruhů v ul. Neředínská

–       dopravní situace k projektu Pražská brána

–       Neředínský horizont (info o petici, info od p. Minaříka – m.j. že KMČ nebyla nijak informována ze strany MMOL o ÚP a úmyslu dalšího zastavění N.H., ani v minulosti o zkupování pozemků a výměně pozemků mezi p. Lakomým (majitel pozemků) a SmOl.)

–       na dotaz p. Skyby, zda KMČ jako nejbližší kontakt pro občany městské části může být informačním centrem a platformou pro informování občanů o podobných tématech mu bylo odpovězeno, že nikoli a nesmí se objevit nic politického např. na nástěnkách/vitrínách dané KMČ.

• 12. 3. • T. Pejpek se zúčastnil semináře k ITI pořádaném MMO

• 16. 3. • D. Helcel na KMČ Olomouc střed – z témat např: vodácký kanál (dlouhodobý pronájem pozemků) – komise projekt nedoporučila, narušená statika domů Šantova výstavbou Šantovky, předzahrádka Barvířská – žádost o odkup pozemků v ul. Barvířská a na Tř. Svobody – v ul. Barvířské doporučen dlouhodobý pronájem, na Tř. Sv. sezónní povolení, komise doporučuje realizovat v rámci úpravy ul. 8. května přechod u ZŠ Komenium
• 13. 3. • jednání L. Blažek, P. Grasse a T. Pejpek o Městských zásazích

 • 16. 3. • P. Grasse se účastnili zasedání Komise pro architekturu  – z témat např:

–       územní studie Olomouc, Holice – Příkopy

–       regulační plán Povel – Čtvrtky

–       žaloby na Územní plán Olomouc

–       městský architekt – diskuse

–       rozhodování o rekonstrukci fasád – diskuze

• 18. 3. • V. Zapletalová na KMČ Holice
• 19. 3. • nominace F. Junga do IT komise
• 20. 3. • T. Pejpek se zúčastnil jednání zastupitelstva, P. Grasse omluven pro nemoc

 • 24. 3. • M. Škvařilová se zúčastnila Komise cestovního ruchu, z programu:

– možnosti čerpání dotací pro oblast cestovního ruchu 2015 – 2020

– doporučení, aby radnice upřednostnila řešení v dalším období pro zlepšení přitažlivosti Olomoucka v oblasti cestovního ruchu a) rekonstrukci „přírodního koupaliště Poděbrady“ – vytvoření rekreační zóny pro Olomouc, zejména v letním období; b) řešení parkování na Sv. Kopečku

 • 25. 3. • R. Farník na zasedání Finančního výboru zastupitelstva, program:

– výsledky hospodaření SMOL za rok 2014

– zpráva auditora k hospodaření SMOL v roce 2014

– návrh na finanční vypořádání příspěvkových organizací SMOl (vyjma škol) a doporučení odpisových plánů příspěvkových organizací

• 25. 3. • M. Lubič se účastnili zasedání Komise pro občanské záležitosti

• 26. 3. •  D. Helcel a P. Daněk se účastnili jednání opozičních stran s národním cyklokoordinátorem  Jaroslavem Martinkem o podpoře udržitelné městské mobility a chystané konferenci s doprovodnou výstavou
• 31. 3. • T. Pejpek se informoval u Z. Hrbáčka o odvolání proti územnímu rozhodnutí na věž Spirituália
 

 Duben

• 1. 4. • V. Zapletalová na KMČ Holice, z témat např.: KMČ požádá MMOl o zpracování koncepční studie revize komplexní dopravní problematiky v rámci městské části Holice, KMČ pozve na některou z následujících schůzí Ing. Loserta z MMOL v záležitosti cyklostezek a napojení městské části Holice na stávající síť cyklostezek v rámci města Olomouce

 • 1. 4. • T. Pejpek na Komisi hospodářského rozvoje, program – prezentace:

–       spolupráce města a kraje na přípravách na dotace EU (Marta Novotná, KÚ)

–       strategie rozvoje olomoucké aglomerace ITI (R. Sítek, MMO)

–       Průzkum podnikatelského prostředí 2014 v Olomouci (T. Vlasák, Bergman Group)

–       územní plán v souvislostech podpory podnikání (K. Šindelářová, MMO)

 • 3. 4. • T. Pejpek na jednání redakční rady Radničních listů

 • 7. 4. • T. Chalupa na KMČ Nové Hodolany, z témat např.: administrativní komplex Element Office – KMČ má obavy z dopravního řešení (statické i dynamické dopravy) a žádá RMO o pomoc

• 8. 4. • T. Pejpek – KMČ Chválkovice – výběr z témat: veřejná prostranství, zejm. náves (parkování, kolem kostela), diskuze o obnově návsi, info o stavbě haly PK SOLVENT v kovošrotu – dopis občanů na odbor ŽP, podjezd v Pavlovičkách – usilovat o zlepšení pro cyklisty?
• 9. 4. • R. Šimek na komisi ŽP, z témat např:
– příprava protipovodňové ochrany, zejm. etapy IIB a výhled III – PMO+OKR
– komentář k etapě III protipovodňové ochrany – M. Krejčí
– doporučení komise k přípravě informační kampaně, majetkoprávní přípravě, urban. řešení III. etapy
– vyhláška o odpadech k připomínkování
• 13. 4. •  D. Helcel – KMČ Olomouc-střed, z témat např:

– vodácký kanál na Mlýnském potoce u Šantovky – žádost Sportovního klubu UP o stanovisko  na pronájem pozemků u Mlýnského potoka pro vodácký kanál (č.j. SMOL/015007/2015/OMAJ/MRPD/Mic) – komise vyslechla prezentaci kanoistického oddílu,

– TJ Milo žádá o směnu lukrativních městských pozemků v ASO parku pod jejich sportovišti

– apel na RMO na řešení Letního kina

– nerealizované vyloučení tranzitní dopravy z centra

• 17. 4. • P. Macek – ustavující schůze představenstva Správy nemovitostí Olomouc, a. s.

• 20. 4. • T. Pejpek se byl informovat u ing. Sítka na přípravu ITI Olomoucké aglomerace

• 20. 4. • D.Helcel – debata s obyvateli Šantovy ulice o nepřípustnosti plánovaného vodáckého kanálu u Šantovky

• 22. 4. • M. Obenaus na KMČ Radíkov – z témat např: vodárenská nádrž – zpracování PR na rekonstrukci (MO: hájím studii P.Gotthanse na přírodní revitalizaci přehradní nádrže v Radíkově)

• 23. 4. • D. Helcel a T. Pejpek se byli informovat o tématech týkajících se témat v působnosti odd. architektury a úz. plánování např. vodácký kanál, změna č. II. ÚP, zveřejňování územních studií apod. na OKR

• 23. 4. • P. Macek – sociální komise – diskuze k Sociálnímu bydlení
• 27. 4. • P. Grasse a T. Pejpek na schůzce s A. Jakubcem, M. Giacintovem, J. Křenkovou, L. Blažkem, body jednání:

–       městské zásahy (iniciativa L.B.), dále jen stručně:

–       schůzka olomouckých architektů k tématům městské zásahy a koncepce veř. prostranství (A.J.)

–       koncepce veřejných prostranství – další postup (ProOl)

–       rozporování dokumentace 1. Máje a 8. května a potřeba jejího přepracování (ProOl)

–       nutnost obstarání podkladů pro jednání o adaptaci Hanáckých kasáren (ProOl)

–       žádost o odborné prověření a diskuzi ke studii vodáckého kanálu (ProOl)

–       změna č. II UP – pořízení podkladů (3D) ze strany města, je ošetřený ve výběrových podmínkách na zpracovatele možný střet zájmů arch. Kynčla? (ProOl)

 • 27. 4. • P. Grasse (a D. Helcel jako host) se účastnili zasedání Komise pro architekturu, na programu:

– ÚS na lokalitu „šantovky“ mezi mlýnským potokem, 17.listopadu, wittgensteinovou, a tratí 275 – výtky PG zejm. k dopravnímu řešení

– vodácký kanál – doporučení komise zahrnují m.j. požadavky na prověření sjízdnosti řeky pro rekreační vodáky a respektování liniové zeleně

• 30. 4. • M. J. Čapková na jednání redakční rady Radničních listů – redakční rada se po jednom vydaném čísle rozhodla zrušit dvoustranu, na které byly publikovány stanoviska všech zastupitelských klubů

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top