skip to Main Content

ProOl na zastupitelstvu 14. 9. 2015 • prosadili jsme kontrolu vodárenství • výhrady k rekonstrukci 1. máje

Na začátku odstoupil z funkce náměstek primátora Ing. Jaromír Czmero. Zastupitelstvo na jeho místo zvolilo Mgr. Filipa Žáčka, bude mít na starost investice, majetkoprávní a právní odbor. Pan Žáček přislíbil transparentnost, dlouhodobou koncepci hospodaření s nemovitým majetkem města, důslednou údržbu městského majetku a zapojení veřejnosti do diskuse o investičních prioritách. Pan Czmero zůstává neuvolněným radním.
Pan Šindelka předal primátorovi petici s pěti sty podpisy obyvatel Slavonína za zřízení přechodu na křižovatce Schweitzerova – Jižní – Slavonínská.
Při kontrolách usnesení se ANO zajímalo o to, jestli má město zastoupení v občanském sdružení Muzeum Olomoucké pevnosti, které finančně podporuje a také o zvyšování výdajů na PR – např. komu bude sloužit specialista na politický a volební marketing, politolog a poradce pro politické strategie.
DSCN8567U majetkoprávních věcí se diskutovalo o prodeji lukrativních budov v centru: že by měl být prováděn ne obálkovou metodou, ale dražbou, nebo že prodejní cena domu Horní nám. 18 klesla za dva roky o 10 mil. Kč (kupující KYSA rerum a.s. za 33.3 mil. Kč, druhý v pořadí Josef Endl).
ANO se zajímalo o to, jak se kontroluje dodržování podmínek, za kterých byli v minulosti zvýhodněni kupci pozemků průmyslových zón. Dozvěděli jsme se, že mají jen povinnost zachovat 5 let výrobu, nikoliv třeba vytvořená pracovní místa.
Po diskuzi o stále chybějící koncepci nakládání s majetkem ProOlomouc navrhlo usnesení, aby prodeje nemovitostí byly pozastaveny alespoň do předložení tezí koncepce. Ty by mohly být předloženy již na dalším zastupitelstvu. Koalice to odmítla, nový náměstek Žáček ale přislíbil teze rychle připravit.
Po diskuzi o změnách rozpočtu přislíbil náměstek Major aktualizovat informace o vracení dotací a udělených sankcích pro město. Také přitom vyplynulo, že objem IT zakázek bude o 15,5 mil. menší než bylo loni schváleno. Jestli má toto nějakou souvislost s trestním šetřením o IT zakázkách se snad dozvíme na připravovaném semináři pro zastupitele. Tajemník k tomu uvedl, že „právě dvě agendy, které město Olomouc odmítlo, jsou zejména předmětem vyšetřování Policie ČR. Konstatoval, že nikdo z politiků ani úředníků města není v této souvislosti vyšetřován.“
Byla schválena novela vyhlášky, která udělá radost aktivním olomouckým kavárníkům – v zimě se nebudou platit poplatky za zábory chodníků.
K novele vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na veřejných prostranstvích proběhla předlouhá diskuze, kterou uvedl prezentací V. Pikal (OpO). Proti existenci stávající i upravené vyhlášky stojí řada rozumných argumentů – nepostihuje ty které by měla, je obtížně vynutitelná, je zmatečná.. Zastupitelstvo nakonec nenašlo odvahu ji zrušit, což navrhli OpO, ale k diskuzi o její potřebnosti a podobě se prý po novém roce zastupitelstvo vrátí.
K bodu „Zahájení výběrového řízení akce Rekonstrukce komunikace 1. máje“ vystoupil Petr Daněk z ProOl .
V prezentaci okomentoval špatně připravený projekt i to, že sdružení Za krásnou Olomouc jej neúspěšně připomínkovalo u vedení města několik předchozích let. Mluvil o přidávání parkovacích zálivů na úkor již dnes úzkých chodníků či o významu ulice spojující nádraží s centrem pro pěší. Promítnul výsledky ankety, ze které vyplynulo, že většina dotazovaných občanů by si zde přála pěší zónu a promítl pozitivní příklady z jiných měst.
V diskuzi členové rady většinou zdůvodňovali, že akci za 95 mil. Kč je nutné provést co nejrychleji (podle existujícího projektu) kvůli tomu, že hrozí uzavření tramvajové trati kvůli špatnému stavu kolejí. Ovšem i z koaličních řad zaznělo, že se bezúspěšně s projektem snažili něco dělat (náměstek Jakubec) nebo „že jsou zastupitelé neustále konfrontování s něčím, co již nelze odložit, či změnit a nelze udělat jinak“.
Opozice oponovala, že špatně připravený projekt fungování ulice ještě zhorší a že takové ‚pro-automobilové‘ projekty se dělaly před 30 lety, ale dnes města naopak dopravu v centrech zklidňují. Koaliční politici na to odpovídali tak, že vymísťování aut z centra přináší problémy pro obyvatele i obchodníky.
V diskuzi vystoupili také vedoucí odborů. Zaznělo, že projekt ovlivnili výrazně památkáři. Pan Černý (OKR) přivítal, „politické přemýšlení už dohnalo i to odborné“, zatím co pan Michalička (investice) řekl, že „u akce rekonstrukce tř. 1.máje v podstatě nejsou žádné změny stavby před dokončením možné“.
Primátor Staněk konstatoval, že rada města se bude snažit o to, aby bylo v co největší míře možné udělat změny stavby před dokončením, ale že se k tomu budou vyjadřovat i památkáři, dopravní inspektorát apod. Připustil, že o podobě projektu ulice 8. května je ještě možné vést debatu.
OpO potom neúspěšně navrhla přeložení bodu na další zastupitelstvo.
ProOl navrhla 2 usnesení. Návrh, aby rada zajistila „po výběrovém řízení na rekonstrukci tř. 1. máje s budoucím dodavatelem úpravu projektu pro lepší bezpečnost a komfort pěších a cyklistů“, neprošel. Bylo alespoň schváleno, že na příštím jednání zastupitelstva bude prezentován projekt 8. května a zahájena k němu diskuze.
Snímek obrazovky 2015-09-23 v 0.36.29
Následovalo projednání souboru změn územního plánu. Diskutující občan pan Hrbáček žádal o transparentnost při zpracování změny týkající se kasáren 9. května (plocha, kde má stát Tesaříkova Spirituália) a přiblížil některé okolnosti – například, že územní rozhodnutí na Spirituáli bylo vydáno v den před nabytím účinnosti nového územního plánu.
Potom se opakovala debata, ve které opoziční strany protestovaly proti změnám územního plánu, které mají přeměnit několik desítek hektarů nejcennější zemědělské půdy na stavební plochy. Největší projednávanou změnou je 30 hektarů u Hněvotína, majiteli většiny pozemků jsou Jaromír Uhýrek a GEMO HOLDING, a.s..
Následoval bod pořízení regulačního plánu Povel (tady dal OKR zapravdu procesní připomínce P. Grasse v komisi architektury).
Zprávu o přípravě dotačního programu ITI Olomoucké aglomerace připravil náměstek Šnevajs. ProOl připomínkoval přípravu ITI odborným materiálem na začátku prázdnin. Den před zářijovým zastupitelstvem jsme dostali odpověď – drtivá většina našich připomínek byla odmítnuta. Na zastupitelstvu jsem ITI připomínkoval již jen z několika obecných hledisek – hlavní výtkou je nedostatečná transparentnost přípravy a neuchopitelný cíl celé strategie. Pan Žbánek (ANO) požadoval dlouhodobou investiční strategii kvůli zajištění peněz na spolufinancování dotovaných projektů.
Pan Šnevajs odpověděl m.j. tím, že není nejdůležitější transparentní projednávání s veřejností, ale že „vedení města se především zaměřuje na jednání s řídícími orgány a soulad s podobou jednotlivých operačních programů.“ Na volání po investiční strategii odpověděl, že nevíme, jaké priority bude mít zastupitelstvo za 4 roky nebo za 8 let.
Následoval bod „Financování vodohospodářské infrastruktury“.
Důvodovou zprávu přednesl odstupující náměstek Czmero – jednoduše řečeno, podle něj je všechno vpořádku, do obnovy vodovodů a kanalizace investujeme víc než je potřeba.
ProOl předložilo zastupitelstvu podrobný rozbor důvodové zprávy, který většinu tam uvedených tvrzení vyvrátil. Navrhnul jsem proto na stejné usnesení jako minule:
1) zajistit zpracování nezávislého odborného technicko-ekonomického posouzení podfinancování městské vodohospodářské infrastruktury a návrhu, jak podfinancování ve střednědobém výhledu řešit, a předložit tyto dokumenty zastupitelstvu,
2) zajistit zpracování právní analýzy smluv vypracované nezávislým odborným subjektem a předložit právní analýzu zastupitelstvu,
3) zajistit jednáním s MOVO vypracování auditu hospodaření MOVO a předložit audit zastupitelstvu,
4) zajistit zpracování zprávy o možnostech čerpání dotací při stávajícím provozním a vlastnickém modelu olomouckého vodárenství a předložit zprávu zastupitelstvu,
5) zajistit zpracování zprávy o plnění podmínek obdržených dotací na vodohospodářskou infrastrukturu a předložit zprávu zastupitelstvu.
Následovala krátká diskuze. Byla zajímavá hlavně tím, že někteří zastupitelé, kteří před 15 lety nevýhodné smluvy schvalovali, uváděli, že z dnešního pohledu věci vypadají jinak než tehdy. Že tehdy bylo vítězstvím, že se vodovody neprodaly, ale jen pronajaly. Docela jim to věřím – v době mnoha jiných privatizací, které se později ukázaly být spíš tunelováním, jistě dostali ‚dobře připravené‘ podklady a informace.
Poté navrhnul náměstek Žáček, do jehož kompetence věc patří, protinávrh: „ZMO ukládá RMO zajistit analýzu stávajícího právního vztahu souvisejícího s provozem vodohospodářské infrastruktury“ .. a toto znění bylo nakonec zastupitelstvem schváleno. Prosazení požadavku na prozkoumání smluv týkajících se olomouckého vodárenství považuji za první úspěch ProOlomouc v zastupitelstvu.
Závěrem se D. Helcel (ProOl) informoval, v jakém stavu je příprava změny územního plánu týkající se Šantovka Tower, pan Chladnuch vystoupil k tématu bytových družstev a se zjištěními o hospodaření aquaparku.
Pan Mikeš (ANO) pak otevřel kauzu zrušených přechodů. Na následnou diskuzi byl primátor dobře připravený, přesto si musel vyslechnout věty o tom, že “ jsou ohroženy životy a zdraví lidí a vlastně za to nikdo nemůže“. Pan Feranec (ANO), který je náměstkem na inisterstvu dopravy, přislíbil urychlit administrativní řešení problému na ministerstvu (což se skutečně v následujících dnech stalo, ovšem silné radniční PR přisoudilo veškeré zásluhy ‚primátorově vzdoru‘).
V závěru jsem uvedl na pravou míru nepřesné informace tajemníka z minulého zastupitelstva o platnosti vyjádření památkové péče k Šantovka Tower a také jsem informoval zastupitelstvo o tom, že komisí architektury prošla bez připomínek územní studie, která v oblasti křižovatky ‚Na pile‘ navrhuje příliš úzké ulice, které budou nebezpečné pro cyklisty, a která je i z jiných důvodů v rozporu s územním plánem.
konec ve 20:00

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top