skip to Main Content

Do diskuze na zastupitelstvu se člověk musí předem přihlásit:

 • osobně v den zasedání zastupitelstva v předsálí u pracovníka magistrátu nejpozději 10 minut po schválení programu zasedání, nebo
 • v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva nejpozději do 12 hod. na formuláři na email zdena.repkova@olomouc.eu

Můžete mluvit jen k bodu programu, ke kterému se předem přihlásíte. Doporučujeme proto hlásit se k projednání bodu “ Informace o petici za zachování tradiční silnice na Svatý Kopeček“ i k bodu „Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva města Olomouce“.

Při jednání o konkrétním bodu programu jsou občané na začátku vyzváni, aby promluvili k tématu – mají na to 5 minut. Kdykoliv v průběhu projednávání bodu se můžete přihlásit o tzv. repliku v trvání 2 min. (pouze 1x).

Jednací řád, §6

Pravidla pro vyjadřování veřejnosti na zasedání zastupitelstva

 1. Občané města, kteří dosáhli věku 18 let, fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území města nemovitost, dále fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a jsou cizími státními občany s trvalým pobytem na území SMOl (dále jen „veřejnost“) mohou k záležitosti projednávané v souladu se schváleným programem zasedání vyjadřovat své stanovisko, a to:
  a) písemně s komentářem,
  b) ústně.
 2. Veřejnost uplatňuje právo dle odst.1 tohoto paragrafu písemným přihlášením buď po zveřejnění návrhu programu zasláním poštou, elektronickou cestou (e-mail) nebo osobním doručením MMOl, odboru kanceláře primátora, oddělení organizační nejpozději do 12.00 hod. v pracovní den předcházející zasedání zastupitelstva a nebo v den zasedání zastupitelstva u přítomného pracovníka MMOl (označené pracoviště v objektu zasedání) nejpozději 10 minut po schválení programu zasedání, popř. nejpozději 10 minut po doplnění programu zasedání o návrhy ve smyslu ust. § 2 odst. 12 jednacího řádu, nejpozději však do ukončení projednávání tohoto nově zařazeného bodu programu zasedání zastupitelstva.
 3. Před projednáváním jednotlivých bodů schváleného programu oznámí předsedající počet osob přihlášených z veřejnosti dle odst. 2 tohoto paragrafu, připomene časovou délku vystoupení veřejnosti a vyzve veřejnost k vystoupení v abecedním pořadí. Časová délka komentáře či ústního vystoupení veřejnosti je stanovena na 5 minut. O případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu rozhodne předsedající. Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena zastupitelstva, o případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu, bude hlasovat zastupitelstvo bez rozpravy.
 4. Po ukončení diskuse, před závěrečným slovem předkladatele dle § 4 odst. 5, mají vystupující z řad veřejnosti, kteří byli přihlášení k danému bodu, právo na jednu repliku v délce maximálně 2 minuty, což avizují zvednutím ruky. O případné změně délky repliky včetně dodatečného časového limitu rozhodne předsedající. Bude-li proti tomuto postupu vznesena námitka ze strany člena zastupitelstva, o případném prodloužení vystoupení veřejnosti včetně dodatečného časového limitu, bude hlasovat zastupitelstvo bez rozpravy.
 5. Vyjádření veřejnosti dle odst.1 tohoto paragrafu musí probíhat v jednacím jazyce zastupitelstva, tj. v jazyce českém.
Back To Top