skip to Main Content

Olomouc potřebuje koncepci veřejných prostranství a bytové politiky

Město nemá představu, jak by měly vypadat hlavní městské třídy a náměstí, a není proto připravené na aktivitu soukromých investorů. Hrozí, že se důležitá místa ve městě, jako je třeba Tržnice a staré autobusové nádraží, pokazí. Olomouc také dál pokračuje v rozprodeji bytů, strká hlavu do písku před faktem, že je může potřebovat. Rozhodli jsme se proto otevřít diskusi na tato témata a ve čtvrtek 29. ledna jsme pro novináře uspořádali tiskovou konferenci.

Bez koncepce veřejných prostranství hrozí chaos

[ezcol_2third]V Olomouci je spousta míst, kde ulice, náměstí a také nábřeží řek, čekají na svoji uspokojivou podobu. Taková místa jsou v územním plánu regulována pouze v základních zásadách. Město by nemělo čekat, až se tato místa začnou nekoordinovaně zaplňovat jednotlivými záměry a investicemi, vycházejícími z privátních záměrů a potřeb, ale mělo by tomuto pozitivnímu úsilí soukromých subjektů vyjít naproti. Mělo by od počátku stanovit podrobnější pravidla vycházející z širších souvislostí jednotlivých lokalit města, a tím být připraveno na diskuzi s případnými zájemci o investování v těchto lokalitách. Územní plán je prvním krokem, tím druhým (který nesnese odkladu) je vytvoření koncepce veřejných prostranství.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][action animation=““] Územní plán je jen prvním krokem, tím druhým je vytvoření koncepce veřejných prostranství.
[/action][/ezcol_1third_end] Město musí zpracovat a přijmout dokument, jenž ve větším detailu než umí územní plán, definuje nedostatky jednotlivých veřejných prostranství a přestavbových lokalit, a stanoví koncepční požadavky na jejich řešení. Taková koncepce potom musí být nabídnuta k dlouhodobé veřejné diskuzi, v níž se budou tříbit názory a pohledy na nejlepší řešení lokalit a veřejných prostranství. Tato koncepce se může nakonec stát živým nástrojem politiky města s prvky iniciačního a participativního plánování.

Ukázková tržnice a bývalé autobusové nádraží

Příkladem takové lokality, která je významným veřejným prostranstvím, a jejíž struktura, organizace a vybavení veřejných prostor je dlouhodobě v takzvaně „nehotové“ podobě, je lokalita území okolo tržnice a bývalého autobusového nádraží.
Středem lokality prochází významná městská třída – Třída Svobody, která se zde střetává s další významnou městskou komunikací – ulicí Polskou. Nezanedbatelný je i potenciál lokality na propojení městských parků. A potom samotná Tržnice (budova a přilehlá plocha) a její nejen obchodní, historicko-hodnotová, ale i sociální funkce. Volná plocha bývalého autobusového nádraží s potenciálem řešit alespoň částečně potřebu kapacitního parkoviště pro historické centrum města.
V situaci, kdy nejsou pořízeny územní studie, se v médiích objevila zpráva o záměru výstavby nové tržnice. Bez splnění podmínek územního plánu hodnotí někteří představitelé města záměr pozitivně. To je pro nás nepředstavitelný přístup.
Na tuto lokalitu, která jako celek obsahuje potenciál na řešení více městských problémů, stanovuje územní plán dvě samostatné územní studie. Jedna má prověřit (formou architektonické soutěže) území bývalého autobusového nádraží, druhá (bez architektonické soutěže) plochy a strukturu okolí tržnice. Jelikož nejsou studie v územním plánu časově a územně koordinované, nemohou podle našeho názoru jejich výsledky v celé šíři prověřit možností lokality. Široký veřejný zájem může podle našeho přesvědčení prověřit pouze jedna celková studie a její zadání musí být formou architektonické soutěže. Takový výsledek může nabídnout městu a veřejnosti více pohledů na řešení všech městských neduhů, kterými lokalita oplývá. Snad nejbolestněji je to v poslední době cítit z dopravního řešení křižovatky Třídy Svobody, Polské ulice a tramvaje ke Galerii Šantovka.
Na nejbližším jednání olomouckého zastupitelstva budeme iniciovat zpracování koncepce veřejného prostoru a také koncepci transparentního informování veřejnosti o potenciálních investičních záměrech na území města v reálném čase.

Co dělat s městskými byty?

Olomouc v současnosti nedisponuje aktuálním koncepčním dokumentem, jenž by udával směr městské politiky v oblasti bydlení. Město by proto mělo zpracovat a schválit koncepci bytové politiky, která by formulovala cíle lokální bytové politiky a určovala by nástroje (konkrétní opatření) k jejich dosažení.
[ezcol_2third]Město by proto mělo – tam, kde je to možné – pozastavit proces privatizace městských bytů do doby, než schválí koncepci, jež bude reflektovat zjištěné potřeby města a jeho obyvatel. Předejde tak situaci, do které se mnohá města dostala, když nejprve rozprodala bytový fond (který na počátku 90. let získala od státu) a nyní konstatují, že nemohou řešit bytové potřeby svých občanů, neboť k tomu nemají kapacity, popř. že nejsou schopna aktivně ovlivňovat skladbu obyvatel v jednotlivých částech města.
[/ezcol_2third] [ezcol_1third_end][action animation=““] Ukázkou nekoncepční a naprosto nahodilé bytové politiky města je aktuálně prodávaný dům na adrese Černá cesta 31
[/action][/ezcol_1third_end]

Smutný příklad z Černé cesty

Ukázkou nekoncepční a naprosto nahodilé bytové politiky města je aktuálně prodávaný dům na adrese Černá cesta 31 (prodej schválilo olomoucké zastupitelstvo dne 22. 12. 2014), kde zvítězila nejvyšší cena z důvodu potřeby zalátat rozpočet města bez ohledu na budoucnost. Jedná se o dům, který byl nákladem města zrekonstruován, tedy reálný přínos není skutečných cca 30 mil. Kč. Záměr prodat tuto nemovitost schválila Rada města teprve 25. 11. 2014 a zveřejněný byl jen od 27. 11. do 17. 12. téhož roku. Stávající nájemníci nedostali tedy téměř žádný prostor pro jednání o odkoupení.

Jasná pravidla, dlouhodobá vize

Bytová koncepce by měla pojmenovat dlouhodobý cílový stav (minimálně na 10 let), především pokud jde o otázky:
–  jak velký bytový fond by město měla v budoucnu vlastnit,
–  jakou by tento fond měl mít strukturu (ať již jde o prostorovou distribuci, nebo velikost bytů a jejich kvalitu),
–  jakému účelu (tj. jakým kategoriím obyvatel) by měl bytový fond, resp. jeho jednotlivé části sloužit,
–  za jakých podmínek by měl tento fond, resp. jeho jednotlivé části sloužit.
Koncepce bytové politiky by neměla řešit bytové potřeby pouze jedné cílové skupiny, ale měla by být co nejkomplexnější. Koncepce by měla být navržena tak, aby městská bytová politika byla dlouhodobě finančně udržitelná. Je třeba uvažovat o zdrojích financování sociálních bytů, protože na jejich reprodukci pravděpodobně nepostačí nájemné, jež se v nich vybere (bude-li jeho výše nastavena pod úrovní tržního nájemného).
Koncepce by měla být závazná. Plnění koncepce by mělo být pravidelně vyhodnocováno a zpráva o něm (včetně případných aktualizací a revizí) by měla následně být předkládána zastupitelstvu města, stejně jako veřejnosti.

Otevření témat

Naší snahou je, aby město začalo problémy řešit včas a koncepčně. Nechceme pouze lacině kritizovat, chceme pomoci vytvořit z Olomouce město, které bude ke svým obyvatelům přívětivé. Věříme, že nastolením těchto témat se otevírá cesta k řešení a také většímu zapojení Olomoučanů do městského dění.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top