skip to Main Content

Město skokově zvyšuje nájemné seniorům a osobám se zdravotním postižením až o 37 %

Rozhodnutím Rady města ze dne 19. 11. 2018 došlo ke skokovému zvýšení nájemného v bytech v majetku města. S účinností od 1. 3. 2019 rozhodla Rada o razantním zvýšení nájmu ve většině městských bytů o 20 Kč za m2. Kromě běžných nájemních bytů, kde dojde ke zvýšení nájemného z 84 na 104, respektive z 90 na 110 Kč za m2, tedy o 23,81% resp. o 22,22%, se zvýšení dotkne také tzv. bytů zvláštního určení, tedy bytů v domech s pečovatelskou službou (dále jen DPS) a bezbariérových bytů (dále jen BB), kde dojde ke zvýšení z 53 na 73, respektive z 58 na 78 Kč za m2 tedy až o 37,74 %. Tyto byty jsou přitom obývány převážně občany, často jednotlivci, ve starobním nebo plném invalidním důchodu nebo osobami se zdravotním postižením.

Rozhodnutí Rady bylo vysvětleno pouze stručně v tzv. Důvodové zprávě 19. 11., bod programu 8 / usnesení. 9. Hnutí ProOlomouc, není principiálně proti potřebné diskuzi o průběžném zvyšování nájemného, nicméně současné jednostranné rozhodnutí vedení města je neuvážené a může mít závažné důsledky pro některé zranitelné skupiny občanů. ProOlomouc také důrazně nesouhlasí s jeho ukvapeným schválením, formou, kterou jsou s rozhodnutím seznamováni veřejnost i dotčení nájemníci a konečně i s argumenty, kterými bylo rozhodnutí zdůvodněno a to z následujících důvodů:

 • Zdůvodnění se neopírá o stanovisko sociálního odboru. Nerozumíme tomu, proč si rada nevyžádala stanovisko odboru, který hlavně v případě bytů DPS a BB zná nejlépe sociální situaci nájemníků
 • Stejně tak nerozumíme, proč Rada města při posuzování návrhu nepočkala na sestavení odborných komisí sociální a bytové, aby mohly k danému problému zaujmout stanovisko (první setkání komisí proběhlo až 24. 11. a 6. 12.). Rozhodnutí o zvýšení bylo přijato v tichosti a ukvapeně bez uvážení důsledků.
 • Zvýšení nebylo podloženo diskuzí a odbornými argumenty. Zdůvodnění argumentuje srovnáním s komerčními nájmy, ale již se nezabývá se životní situací a finančními možnostmi dotčených nájemníků. Stejně tak i samotná částka 20 Kč, o kterou se nájemné skokově zvýší není podložena věcnými argumenty.
 • S veřejností, odborníky ani s nájemníky nebyla záležitost konzultována. Nyní se o ní s překvapením dozvídají při přebírání prodloužených smluv či ve dvou větách ze stručného konstatování na webových stránkách
 • Peníze, které město díky zvýšení nájemného získá navíc, nebudou dále využity pro rozvoj a investice do bytového fondu, ale budou využity pro pokrytí jiných výdajů. Pro ilustraci: vybraná částka okolo 5 miliónů ročně orientačně odpovídá nákladům na provoz a údržbu stadiónu Sigmy (6 mil.).
 • Kromě vlastního faktu zvyšování nájemného máme také výhrady k současné praxi při přidělování bytů, která je u DPS podmíněna uhrazením nevratného finančního příspěvku městu ve výši 10 000 – 20000 Kč. U běžných, volných nájemních bytů potom dokonce nabídnutím příspěvku (tzv. cenou za uzavření nájemní smlouvy), podle jehož „dobrovolné“ výše, (běžně v řádu desítek až stovek tisíc korun) se zásadním způsobem přihlíží k tomu, který uchazeč nakonec byt dostane přidělen. Tuto praxi pokládáme za nestandardní a netransparentní.

Někteří občané – nájemníci, kterých se chystané zvýšení dotkne, se již v této záležitosti obrátili s prosbou o podporu na hnutí ProOlomouc a zároveň se proti připravované změně ostře ohradili sepsáním žádosti o revokaci rozhodnutí rady města, pod kterou se podepsalo téměř šest desítek z nich.

Zdražení se však týká i řady další občanů a je důležité neopomenout, že kromě DPS a BB mohou senioři, nebo jiné nízkopříjmové skupiny bydlet také v ostatních nájemních bytech města. I jich se může zdražení citelně dotknout

Vzniklou situaci pokládáme za důsledek pokračujícího nekoncepčního přístupu k bytové problematice i nezvládnuté komunikace s veřejností, u nichž současné vedení města plynule navázalo na své předchůdce. Zmírnění důsledků zvýšeného nájmu nemá za stávající situace jednoduché řečení. Pokud však ještě nedojde k přehodnocení rozhodnutí o plošném zdražování, vyzýváme město k přijetí odpovědnosti a k aktivnímu řešení situace. V současné chvíli je možné se zamyslet například nad následujícími kroky:

 • Důsledné informování občanů o zvýšení nájemného, aby se mohli dotčení nájemníci na zvýšené náklady připravit
 • Přezkoumání sociální situace a finančních možností nájemníků vzhledem ke zvýšeným nákladům na bydlení
 • Nabídnutí asistence nebo konzultace o možnostech čerpání dávek na bydlení, například příspěvku na bydlení nebo jiných finančních prostředků, případně odkázání na služby neziskových organizací
 • V odůvodněných případech uvažovat o možnosti individuálního snížení nájemného
 • Do budoucna uvažovat o vytvoření funkční koncepce bydlení, navýšení částek pro investice a údržbu bytového fondu a dále zvážení možnosti další výstavby obecních bytů financované například prostřednictvím čerpání dotací

 

aktualizováno 12.12.2018 23:00

foto: Seznam.cz

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top