skip to Main Content

Dlouhé červnové zastupitelstvo nerozhodlo o nápravě územního plánu, která by ochránila olomoucké panorama

Schvalování programu nebylo formalitou. V úvodu otevřel zastupitel pan Feranec (ANO) diskuzi o tom, zda jednat o odpuštění 100 mil. korun Povodí Moravy za zábor veřejného prostranství při protipovodňových úpravách. Povodí Moravy totiž zapomělo započítat obvyklý výdaj do rozpočtu projektu. Naše radnice stojí před nelehkým rozhodnutím, zda odpustit obří poplatek státnímu podniku, když stát pomáhá městu mnohasetmilionovou investicí. Nebo zda trvat s péčí řádného hospodáře na tom, že Povodí zaplatí poplatek jako jiní stavebníci, a neotevírat nebezpečný precedent. Zastupitelstvo souhlasilo s návrhem, aby vedení města napřed jednalo s Ministerstvem zemědělství, že odpuštění poplatku je až nejzazší možností.

ProOlomouc navrhlo do programu bod Fond obnovy vodohospodářské infrastruktury. Od dubnového přijetí deklarace zastupitelských klubů do rozeslání podkladů k červnovému zastupitelstvu nenastal v otázce financování obnovy vodárenských sítí žádný viditelný pokrok. Navrhli jsme proto, aby zastupitelstvo zavázalo Radu města připravit návrh zřízení zvláštního fondu, určeného k transparentnímu financování vodárenských sítí. Koalice ani ANO nechtěli náš materiál veřejně projednat, nicméně práce na se díky tomu pošťouchnutí rozjely a 20. 6. proběhlo jednání pracovní skupiny o formě financování. To nepřineslo uspokojivé výsledky, ale o tom jindy.

Při jednání o majetkových věcech jsme se od tajemníka pana Večeře dozvěděli, že se projednával nabídka na odkup Namira. Byla prý ukončena kvůli nerealisticky vysoké požadované ceně. ProOlomouc nepodporuje odkup Namira nejen kvůli přemrštěnému požadavku na cenu, ale také kvůli nevhodnému řešení budovy pro úřad a jejímu ne příliš dobrému technickému stavu. Město podle tajemníka prověřuje další možnosti, kam magistrát přestěhovat, aby bylo možné se vyvázat z nevýhodné nájemní smlouvy v Namiro.

Jako už několikrát dříve jsme oponovali „drobení“ městského majetku. Tentokrát šlo o záměr darovat malý domek v Rozáziu z majetku města Flóře, ačkoliv všechny okolní pozemky jsou městské. Předkladatel vzal návrh po proběhlé diskuzi zpět. Diskutovalo se také o prodeji několika vodních ploch v Nemilanech, Černovíře a Holici Českému rybářskému svazu. K prodeji jsme měli výhrady, neboť pozemky jsou součástí územního systému ekologické stability a mohly by sloužit příměstské rekreaci; naopak nebylo zřejmé, jak budou rybáři lokality využívat mimo to, že na jejich revitalizaci chtějí čerpat dotace

Při projednávání změn rozpočtu byla řeč například o dotaci 2x 150 tisíc pro film Případy Jáchyma Semiše či dotaci 100 tis. projektu Emil Viklický: Oráč a smrt. Důležitější bylo schválení hospodaření r. 2017. Došlo k navýšení daňových příjmů a poplatků z hazardu oproti předpokladům, nižší než plán byly investice. Jejich část se přesunula do letošního roku. Na náš dotaz, jak to bude s plánovanou rekonstrukcí ul. 8. května, byla přislíbena písemná opověď. Dalším ekonomickým bodem byl Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2021, který koalice pojala formálně. Mluvilo se o absenci plánu investic či o tom, že městu se zlepšil rating z A na A+. Město je však stále zadlužené vysoko nad bezpečnou hranicí 60% rozpočtu.

Následně zastupitelstvo schválilo Plán udržitelné městské mobility. Šlo o jednu ze dvou velkých koncepcí, kterou koalice v tomto volebním období připravila pod vedením náměstka pana Aleše Jakubce (TOP09) za cenu přes 3 mil. korun. Podobně jako u strategického plánu se koaliční politici v její přípravě moc neangažovali, takže mezi stranami nedošlo ke shodě na investičních prioritách. ProOlomouc má k dokumentu řadu výhrad. Především tu, že je spíš jen přepisem většinou dávno známých potřeb než reálným a dobře cíleným plánem na zlepšení dopravy. Při schvalování jsme ovšem neměli na výběr, protože schválení plánu je podmínkou pro čerpání dotací. V diskuzi jsme upozornili na rozpor plánu s aktuálně připravovaným projektem bariérového vedení tramvaje na Novosady (III. etapa) a podpořili záměr dovést zpátky do Fakultní nemocnice tramvajovou trať, což je naší programovou prioritou.

Zastupitelé potom schválili pořízení změny nedávno přijatého regulačního plánu na lazeckém sídlišti kvůli požadavkům místních občanů. Poté přišel na řadu bod Změna č. II Územního plánu Olomouc – rozhodnutí o námitkách, který se týká záměru výstavby výškové budovy Šantovky tower. V úvodu vystoupila dlouhá řada velkých osobností: emeritní rektor Univerzity Palackého Josef Jařab, senátor Lumír Kantor, evropsky významný odborník na památkovou péči Josef Štulc, místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal, šéf Sluňákova Michal Bartoš, Vít Voženílek z geoinformatiky na UP, historik a teoretik architektury Rostislav Švácha, historik architektury Pavel Zatloukal a další. Jejich silná vystoupení je možné slyšet zde:

O čem se jednalo? V olomouckém územním plánu zeje od r. 2016, kdy soud zrušil výškovou regulaci v lokalitě u Šantovky, díra. Všude jinde ve městě výškové omezení pro novostavby platí. Zacelit díru mohla připravená změna územního plánu. Nebude-li díra zacelena, radnice umožňuje povolit připravovanou stavbu výškové budovy v ochranném pásmu památkové rezervace.

Výšková budova v prezentaci prof. Voženílka

V diskuzi nikdo nezpochybnil úřadem dobře připravené vypořádání námitek, ostatně celý materiál byl pečlivě připravený a ověřený externí právní kanceláří. Pan primátor Staněk před hlasováním otevřel otázku, zda by město nemuselo hradit developerovi Šantovky tower škody. Existuje podivná smlouva o spolupráci mezi městem a developerem Šantovky tower z r. 2010, které se developer dovolává a hrozí, že jestli mu město bude klást překážky, bude po něm vymáhat náhradu škod. Právníci říkají, že není možné omezit výkon veřejné správy, kterým je přijetí územního plánu. A dodávají, že rozhodnout o náhradě škody může jen soud a existuje tudíž určitá míra rizika. Radnice má zároveň ze zákona povinnost hájit veřejný zájem, kterým je ochrana jedinečné památkové rezervace, či bez zbytečných průtahů přijmout změnu zrušené části územního plánu.

Je to obava z finanční náhrady, která brání zastupitelům hlasovat pro to, aby v Olomouci platila pravidla pro všechny stejně? Kauza výškových budov se táhne víc než 10 let. Ať už vedl radnici primátor z ČSSD nebo ODS, pomáhala radnice developerům, často na hraně zákona. Zdá se mi, že to není jen nepochopení kulturní i ekonomické hodnoty památek, ale také názor přetrvávající z 90. let: že pravidla obtěžují a úspěšný člověk nad nimi vyzraje.

Zastupitelé neumožnili v tajném hlasování změnu územního plánu přijmout. Ochraně památek dalo při hlasování přednost jen 20 ze 43 zastupitelů. K podpoře materiálu se předem výslovně přihlásily kluby TOP09 a ProOlomouc a někteří jednotliví zastupitelé. Vypořádání námitek, které je podmínkou přijetí změny územního plánu, nebylo schváleno a tudíž nebyla projednána samotná změna územního plánu. Zastupitelstvo tím sabotovalo ochranu Městské památkové rezervace, kterou uplatňuje Ministerstvo kultury, a popřelo programové dokumenty města, například nedávno schválený Strategický plán.

Jedním z dalších bodů bylo projednání memoranda, které se týká záměru postavit ‚interaktivní vzdělávací centrum bezpečí‘ – výukový areál zaměřený na bezpečnostní tematiku. Potíž je, že radnice centrum plánuje na poli ležícím mezi o Mlýnským potokem a ul. Dlouhou. O to, aby pole nebylo zastavěné, svedli v minulosti úspěšný boj obyvatelé lazeckého sídliště a v územním plánu je díky tomu podmínka, že lze zastavět max. 3% plochy. Mísní KMČ souhlasila s centrem předběžně za podmínky, že tam bude v max. možné míře zachována veřejně přístupná zeleň. Doporučili jsme prověřit studií i jiné lokality, předkladatel náměstek pan Major to nepodpořil. Přislíbeno bylo alespoň projednání rozpracované studie na komisi architektury a komisi městské části. Nám přijde důležité zachovat ve městě maximum zelených ploch nejen kvůli mikroklimatu, ale tady také proto, že jde o součást zeleného koridoru kolem u řeky, který může v budoucnu propojit příměstské Poděbrady s parky v centru.

Zastupitelé schválili, že v podzimních obecních volbách se bude volit v Olomouci v jednom obvodu (v minulosti se volilo ve více obvodech, což pomáhá velkým stranám a ubírá malým). Poté se jednalo o správě zimního a Androva stadionu. Radnice založila předloni akciovou společnost Správa sportovních zařízení, aby se starala o stadiony; teď koalice říká, že provoz akciovky utlumí. O hokejovou halu a Andrův stadion se bude starat Správa nemovitostí Olomouc – takový postup jsme doporučovali koalici před 2 lety – spolu s úředníky magistrátu. Zatím v jakémsi ověřovacím provozu. Ačkoliv to SSZO dostala za úkol při založení, dodnes neexistuje transparentní model financování stadionů a související podpory profesionálních sportovních klubů. Neexistuje ani koncepce, co ze zimním stadionem resp. budoucí multifunkční halou. Zimní stadión má handicap ve slabém dopravním napojením a chybějícím parkování a je potřeba ověřit, jestli investice do areálu v dnešní podobě jsou provozně a ekonomicky tou nejlepší variantou.

V závěru pan Libor Divina apeloval na to, aby město nevracelo do dlažby na Horní náměstí zpátky klouzavé měděné desky, že je nejde upravit tak, aby při špatném počasí neklouzaly. Paní Zdenka Tkadlečková se obává škod na nemovitostech na nábřeží Moravy při protipovodňových úpravách a obtíží při jejich případném vymáhání, nepřímo žádala i o odškodnění za útrapy při dlouhé stavbě.

Paní Jana Zimová přišla urgovat žádost občanů z Letné z počátku roku, aby město ochránilo pás zeleně na nábřeží Letné poblíž lávky k Hradisku změnou územního plánu. Krásnému parčíku hrozí likvidace plánovanou výstavbou bytovek na bývalém hřišti. Občané proto žádají o změnu územního plánu. My jsme zachování hodnotné skupiny stromů a dostatečně širokého nábřeží podpořili návrhem, aby rada vyhlásila do vyřízení změny územního plánu stavební uzávěru. Jinak tam stavba může být povolena dřív, než bude změna územního plánu připravená a projednaná. Primátor pan Staněk nepřímo podpořil projednání žádosti občanů, ale ve dvou hlasováních neprošel úkol Radě připravit stavební uzávěru (z pera Pavla Grasse, ProOlomouc), ani mírnější usnesení navržené zastupitelem panem Markem (KSČM).

Možná poslední zastupitelstvo tohoto volebního období se má konat 3. září.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top