skip to Main Content

Nominace do výborů ZMO, odborných komisí a komisí městských částí

Finanční výbor ZMO
Ing. Richard Farník
vzdělání: Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně
praxe: 14 let, manažer v ČD, a.s. OPT Olomouc s pracovní náplní řízení, stanovování cílů a kontrola plnění úkolů odborných oddělení, které mají na starost zejm. zabezpečení úplnosti plateb, audit a zaúčtování tržeb z vnitrostátní a mezinárodní osobní přepravy; kontrolu pokladních operací ve stanicích a cestovních kancelářích, které zabezpečují prodej produktů ČD, a.s.; provádění a kontrolu vyúčtování a odúčtování se zahraničními a vnitrostátními železničními podniky a obchodními partnery; vyúčtování uplatnění práva z přepravní smlouvy s cestujícími; vyúčtování komisionářských a mandátních smluv, vyúčtování integrovaných dopravních systémů a soukromých dopravců; kontrolu odvodů hotovosti, uzávěrkové účetní operace a reporting
motivace: kvalifikovaný pohled na rozpočtové cíle města; kontrola efektivního nakládání s majetkem a finančními prostředky města
 
Kontrolní výbor ZMO
Ing. arch. Pavel Grasse
vzdělání: ČVUT Fakulta architektury
praxe: celkem 29 let, architekt a urbanista, hudebník, OSVČ i na pozicích vedoucí stavebního úřadu (Šternberk), vedoucí odboru územního rozvoje (MÚ Šternberk, MÚ Český Krumlov), mandatář pro územní politiku, pořizování územně plánovací dokumentace a činnost odboru architektury a územního plánu úřadu města (České Budějovice), studijní pobyt – ochrana kulturního dědictví (USA)
motivace: předmětem zájmu jako zastupitele je efektivní, zákonný a transparentní chod úřadu města a efektivní, zákonné a transparentní hospodaření organizací zřizovaných městem Olomouc. Činností v kontrolním výboru ZMO se chci na tyto mé priority zastupitelské práce zaměřit.
 
Komise sociální
Petr Macek
vzdělání: SPŠS Olomouc, FF UP Olomouc obor sociální práce (distančně, neukončené), akreditovaný dvousemestrální rekvalifikační kurz řízení neziskových organizací
praxe: 14 let výkonu sociální práce na pozicích zástupce ředitelky Charita Olomouc, projektový manažer – informatik a vedoucí Stacionáře Khamoro pro romské děti; s obsahem činnosti přípravy a realizace projektů, koordinace a zabezpečování sociálních služeb, koncepční práce v rámci komunitního plánování; specializace na romskou menšinu
motivace: předcházet oslabování sociální soudržnosti, přizpůsobovat sociální služby dnešním potřebám, jako je ohrožení některých skupin obyvatel chudobou (vytvoření funkční, průstupné a úsporné koncepce sociálního bydlení s využitím IROP a IPRM, aktivní podpora zaměstnanosti – práce pro město, efektivní využití dotací úřadu práce, ‚prostupné zaměstnání‘, ‚zodpovědné zadávání veř. zakázek‘, podpora sociálního podnikání), podpora terénních služeb apod.
 
Komise majetkoprávní
Ing. arch. David Helcel
vzdělání: ČVUT Fakulta architektury
praxe: celkem 22 let v projekční organizaci Invespol a ve vlastní architektonické kanceláři
motivace: podnítit vytvoření koncepce nakládání s městským majetkem a spolupracovat na jejím vytvoření, nabídnout komisi specifické znalosti architekta o budovách a pozemcích jako jsou hodnocení využitelnosti (výhledový potenciál i důležitost pro život města), vztah nemovitosti k územně plánovacím a jiným koncepcím, urbanisticko-architektonicko-památková hodnota, stavebně-technický stav aj.; spolupodílet se na kontrole řádného nakládání s městským majetkem
 
Komise pro architekturu
1.  Ing. arch. Pavel Grasse
vzdělání: ČVUT Fakulta architektury
praxe: celkem 29 let, architekt a urbanista, hudebník, OSVČ i na pozicích vedoucí stavebního úřadu (Šternberk), vedoucí odboru územního rozvoje (MÚ Šternberk, MÚ Český Krumlov), mandatář pro územní politiku, pořizování územně plánovací dokumentace a činnost odboru architektury a územního plánu úřadu města (České Budějovice), studijní pobyt – ochrana kulturního dědictví (USA)
motivace: předmětem profesního zájmu a i zájmu jako zastupitele města Olomouce je koncepční přístup k rozvoji města, a to jak v rovině strategického plánování, tak v rovině územního plánování. Detailní pohled na město se potom odráží v jeho vnímání obzvláště přes zorný úhel kvality veřejných prostranství. A to je i úhel pohledu, který by měla ve své práci spolu s vnímáním širších vztahů mít (a jistě i má) komise pro architekturu. Jako její člen chci svými profesními zkušenostmi z městského plánování přispívat ke kvalitě odborných doporučení komise k rozhodovací pravomoci RMO.
 
2. Ing. arch. Tomáš Pejpek
vzdělání: ČVUT Fakulta architektury
praxe: 20 let v projekčních ateliérech v Rakousku, ČR a od r. 1998 ve vlastní kanceláři v Olomouci; zaměření na městské plánování – obnovu nevyužitých ploch a areálů, veřejný prostor a dopravu, v menší míře na územní plánování a navrhování staveb; mimo cen v architektonických a urbanistických soutěžích získal s S. Rozwalkou národní cenu Grand Prix architektů 2008 v kategorii bytové stavby za přestavbu sila v Olomouci
motivace: pomáhat definovat a dodržet základní urbanistické koncepce, iniciovat výběr a řešení prioritních urbanistických témat (významné veřejné prostory, parcely, dopravní systémy apod.) a podporovat přitom užití urbanisticko-architektonických soutěží, posílit architektonickou kvalitu městských investic a podpořit systémové změny v činnosti samosprávy tak, aby se Olomouc stala městem s vysokou kvalitou urbánního prostředí.
 
Komise dopravní
Ing. arch. Petr Daněk
vzdělání: Fakulta stavební VUT v Brně, obor územní plánování
praxe: 13 let praxe jako projektant
motivace: jako urbanista se znalostí městského inženýrství přinášet ideje „nového urbanismu“ v oblasti dopravního řešení města, v současnosti souhrnně nazývaného pojmem městská mobilita – tento termín spravedlivěji popisuje komplexnost problematiky dopravy ve městě, která v současnosti akcentuje individuální automobilovou dopravu na úkor jiných možností (pěší chůze, cyklodopravy, městské hromadné dopravy, profesionálního sdílení aut)
 
Komise kulturní
Mgr. Alexandr Jeništa
vzdělání: FF UK Praha, obor východoevropská studia, specializace rusistika
praxe: 20 let aktivního organizování kultury Olomouci, zkušenosti s produkcí festivalů, administrací příspěvkové organizace i získáváním dotačních titulů
motivace: Vytvořit takovou kulturní koncepci města, která bude vycházet z podrobné analýzy stavu kultury v Olomouci, jejích potřeb a potenciálu. Přijmout etický kodex kulturní komise, jenž zamezí případnému střetu zájmů jejích členů. Vybudovat stabilní a dlouhodobě udržitelný systém dotačních příspěvků pro neziskové kulturní projekty, jež tvoří jakési „podhoubí“ skutečně živoucí kultury města. Zachovat tradiční městské kulturní organizace, znovu však definovat jejich status coby institucí „veřejné služby“. Vést otevřený dialog se zvolenými zástupci o kultuře, jejím poslání i přínosech městu.
 
Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost
Bc. Kateřina Dobrozemská
vzdělání: Cyrilometodějská teologická fakulta UP, bakalářský studijní program sociální politika a sociální práce
praxe: koordinace a zabezpečování Programů sociální integrace v organizaci Člověk v tísni, o.p.s., pobočka Olomouc, sociální a terénní pracovnice v Institutu pedagogicko-psychologického poradenství a v programu ambulantní léčby a poradenství a v doléčovacím programu střediska prevence léčby a integrace osob ohrožených drogovou závislostí P-centrum, o.s.
motivace: využít podnětů a zkušeností z praxe v sociální oblasti k hledání přiměřeného poměru mezi formami prevence a represe, dopomoci maximální součinnosti mezi jednotlivými  službami (nejenom sociálními, jako službu vnímám například i Policii ČR), důraz na zvyšování informovanosti občanů města Olomouce
 
Komise pro pro výchovu a vzdělávání a využití volného času
Mgr. Eva Laibnerová
vzdělání: Pedagogická fakulta UP, obory Pedagogika – sociální práce a Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, další vzdělávání (2008 – 2014) formou odborných kurzů
praxe: 4 roky učitelka 1. stupně FZŠ Olomouc – Hálkova, projektový manažer a metodik v projektu ESF EU „Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni“, mentor v projektu NIQES – modulu EPIS II (tvorba a hodnocení ŠVP) České školní inspekce „Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice“
motivace: podporovat rovné příležitosti ve vzdělávání žáků všech stupňů školské soustavy a kvalitní výuku s využitím moderních technologií a postupů; využít podmínek kulturně historického města v participaci rodin, škol a kulturně vzdělávacích institucí; na základě toho se snažit o činné zapojení žáků a studentů do krajských i celorepublikových soutěží k posílení povědomí o úrovni vzdělávání v našem městě v kontextu ČR; spoluvytvářet podmínky pro aktivní a různorodé trávení volného času rodin i dětí napříč věkovými kategoriemi samostatně; spolupracovat na rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání a profesního růstu pedagogických pracovníků; spolupodílet se na kontrole efektivního využití finančních prostředků.
 
Komise cestovního ruchu
MUDr., Ph.D. Marcela Škvařilová
vzdělání: Lékařská fakulta UP, obor všeobecný; Lékařská fakulta UP – doktorský studijní program
praxe: 34 let lékařské praxe ve Fakultní nemocnici Olomouc, LF UK Praha a Nemocnici Karlovy Vary, z toho 20 let jako specialista – intervenční kardiolog
motivace: spolupracovat na zlepšení turistické atraktivity Olomouce – rozšíření služeb, zlepšení kvality veřejného prostoru, zlepšení kvality propagace; využít mnohaleté zkušenosti z cestováním napříč Evropou, v USA a v Asii a kontakty v mnoha zemích; spolupracovat na vytvoření strukturované nabídky kulturních i sportovních aktivit, zacílené na turisty nebo kulturní a sportovní nadšence; využít mnohaletou zkušenost s organizací turistických zájezdů tuzemských i zahraničních, zkušenost s vedením galerie V Podloubí (kurátor výstav, ředitel galerie), i zkušenost organizátora celorepublikových kongresů intervenční kardiologie v Olomouci i mimo Olomouc
 
Komise životního prostředí
Ing. Roman Šimek
vzdělání: VŠ zemědělská, lesnická fakulta, obor lesní inženýrství
praxe: 25 let praxe v lesnickém provozu, z toho 20 let na pozici ředitele organizace spravující lesní majetek; odborná práce ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR se specializací na zákon o ochraně přírody a krajiny;  znalost lesnického provozu, legislativy v oblasti životního prostředí, znalost využívání dotačních titulů vypisovaných na úrovni EU, ČR a kraje; účast na organizaci projektů s obcemi a podnikatelskými subjekty – např. na přípravě a realizaci projektu „Holický les“, práce s veřejností, se základními i středními školami formou lesní pedagogiky; spolupráce s vysokoškolskými institucemi
motivace: sladění zájmů ochrany přírody se zájmy ekonomickými a sociálními, vize Olomouce jako kulturního a zeleného města
 
Komise pro sport a tělovýchovu
Pavel Dokoupil
vzdělání: SPŠS Olomouc, obor technolog; od 2013 dálkové studium VOŠ Olomouc zaměření na ekonomie
praxe: 21 let, z toho 20 let jako systémový specialista v ČD, a.s. OPT Olomouc; aktivní sportovec, člen sport. oddílu TTC Olomouc, který se zaměřuje na triatlon, aktivní účast v řadě běžeckých závodů ať již lokálního charakteru v Olomouci tj. Liga 100 i řady celorepublikových závodů např. maraton v Praze, aktivně volejbal v AVL, v letních měsících amatérský bezplatný trénink tenisu dětí do 10-ti let
motivace: jak je patrné z výše uvedeného, jsem schopen posoudit možnosti týkající se rozvoje sportu v Olomouci a rád bych se podílel na zkvalitnění sportovní a tělovýchovné činnosti ve městě, zejména na využití volného času děti a mládeže. Ve spolupráci s ostatními odborníky, ať již z hlediska práva či ekonomie bych se chtěl spolupodílet na tvorbě koncepce rozvoje sportu v Olomouci a taktéž bych se chtěl vyjadřovat k činnostem sportovních spolků a institucí ve městě, z hlediska budování nebo rušení sportovních zařízení.  Důležité je taktéž propagace sportu na veřejnosti, ať už přes hromadné prostředky či jinými nástroji public relations.
Svým působením v komise RMO pro sport a tělovýchovu se budu především snažit iniciovat podporu menším sportům, které v Olomouci nedostávají dostatečnou příležitost nebo příspěvky ze strany města Olomouce a hlavně se pokusit přitáhnout děti a mládež ke sportu různými projekty, ať již v minulosti  osvědčenými a nebo podílet se na vytvoření  nového projektu, který bude podporován městem. Samozřejmostí je nastavení kontrolních mechanismů, aby nedošlo ke zneužití poskytnuté podpory ze strany města.
 
Komise hospodářského rozvoje
Ing. arch. Tomáš Pejpek
vzdělání: ČVUT Fakulta architektury
praxe: 20 let v projekčních ateliérech v Rakousku, ČR a vlastní kanceláři v Olomouci; spolupráce na metodice pasportizace brownfields (2001-2002), koncepční řešení areálů brownfield – kasárna Neředín v Olomouci, Nálepkovy kasárna ve Šternberku (1. místo v rámci soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku 2013 – brownfield roku), filmové ateliéry Zlín.
motivace: iniciovat a vést širokou (odbornou i veřejnou) debatu a koncezuálně přijmout dlouhodobou koncepci hospodářského rozvoje Olomouce; definovat požadavky a důsledky vyplývající z rozvojové koncepce pro urbánní rozvoj města; uplatnit znalosti o revitalizacích brownfieldů i znalost problémových lokalit v Olomouci
 
Komise bytová
Bc. Martin Šinkovský 
 
Komise pro občanské záležitosti
Martin Lubič
 
 
NOMINACE DO KOMISÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ 
● 2 Droždín Ing. arch. Petr Daněk
● 3 Hejčín RNDr. Lukáš Merta, PhD.
● 4 Holice Věra Zapletalová
● 6 Chválkovice Ing. arch. Tomáš Pejpek
● 7 Lazce ing. Pavel Jašek
● 10 Nemilany Zdeněk Kříž 
● 12 Neředín Mgr. Vilém Skyba
● 13 Nová Ulice Ing. Václav Kratochvíl
● 14 Nové Hodolany Mgr. Tomáš Chalupa
● 15 Nové Sady Ing. arch. Pavel Grasse
● 17 Olomouc Střed Ing. arch. David Helcel 
● 21 Radíkov Ing. arch. Milan Obenaus
● 24 Staré Hodolany a Bělidla Ing. arch. Otto Scheider

1 komentář k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top