skip to Main Content

2. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje – 19. 12. 2016

Zásadními body, které schvalovalo Zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém druhém zasedání, byly vyhlášení dotačních programů Olomouckého kraje a návrh rozpočtu na rok 2017. Schválené bylo také obsazení Výborů Zastupitelstva Olomouckého kraje, včetně kandidátů Starostů ProOlomoucký kraj (více https://www.kr-olomoucky.cz/vybory-zok-cl-3780.html). Komunisté, kteří jsou nyní v opozici, dostali od koalice dárek v podobě uvolněné funkce zastupitele a předsedy kontrolního výboru. Na informaci o obsazení Komisí Rady Olomouckého kraje stále čekáme.
Krajské dotace
Z obecného hlediska vyjádřil klub Starostů ProOlomoucký kraj nesouhlas s formou hodnocení jednotlivých žadatelů o dotace pro příští rok. Z celkového počtu 600 bodů, které může žadatel získat, jich 200 uděluje administrátor dotace, což jsou úředníci jednotlivých odborů Krajského úřadu. Dalších 200 bodů udělují odborné komise Rady Olomouckého kraje a posledních 200 bodů samotná Rada Olomouckého kraje. Rozhodování o udílení dotací je tedy příliš politické. Samotní radní by měli do procesu udělování dotací zasáhnout jen na začátku, vyhlášením srozumitelných a jednoduchých pravidel, která by odpovídala jasně formulovaným strategií, čeho chce Olomoucký kraj těmito dotacemi dosáhnout. A také na jejím konci, schválením dotace na základě doporučení nezávislé komise, která ověřila, zda jsou vybrané projekty v souladu s vyhlášenými strategiemi.
V některých krajích jsou žadatelé motivováni k získávání peněz pro své projekty i z jiných zdrojů. Čím nižší podíl z celkového balíku peněz, který na svůj projekt potřebují, žádají od krajské pokladny, tím vyšší je jim uděleno bodové ohodnocení projektu. Toto řešení by mělo mít dopad v tom, že k dotacím se dostane více žadatelů.
Seznam vybraných dotačních programů pro rok 2017:
[ezcol_3quarter]Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2017
Podpora opatření pro zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích 2017
Podpora budování a rekonstrukce přechodů pro chodce 2017
Program na podporu sportu v Olomouckém kraji v roce 2017
Program podpory kultury v Olomouckém kraji 2017
Program na podporu terciárního vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2017
Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2017
Program na podporu podnikání 2017
Program na podporu místních produktů 2017
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2017
Program památkové péče v Olomouckém kraji 2017
Program na podporu cestovního ruchu a zahraničních vztahů 2017
Program na podporu JSDH 2017
Dotace na činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje 2017
[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

7.000.000,- Kč
7.000.000,- Kč
7.000.000,- Kč
50.700.000,- Kč
31.100.000,- Kč

10.500.000,- Kč
700.000,- Kč
900.000,- Kč
700.000,- Kč
20.000.000,- Kč
12.000.000,- Kč
10.800.000,- Kč
7.000.000,- Kč

3.500.000 ,- Kč

[/ezcol_1quarter_end] Další kapitolou jsou individuální dotace. Za minulý rok Olomoucký kraj rozdal 179 577 639,- Kč mezi 246 žadatele. Pro příští rok zastupitelstvo schválilo částku 59.630.000,- Kč.
Všechny dotační programy jsou uvedeny na tomto odkazu: https://www.kr-olomoucky.cz/zok/19-12-16/011/Files/Priloha4.xlsx.
Rozpočet na rok 2017
Navržené vlastní příjmy (bez úvěrových zdrojů) dosáhnou v roce 2017 výše 4.554.855.000 Kč, což je oproti roku 2016 více o 295.063.000 Kč.
Celkové navržené výdaje (bez splátek úvěrů) dosáhly výše 4.611.618.000 Kč, což je oproti roku 2016 více o 331.013.000 Kč.
V návrhu rozpočtu na rok 2017 jsou navrhovány investiční výdaje v celkové výši 1.081.855.000 Kč, přičemž na pokrytí tzv. rozestavěných investic je navržena částka 476.592.000 Kč, projektů spolufinancovaných z evropských fondů je navržena částka 205.263.000 Kč a dále je v návrhu rozpočtu vyčleněna rezerva na nové opravy a investice a na spolufinancování dalších projektů v celkové výši 400.000.000 Kč. Zdrojem financování je rozpočet Olomouckého kraje a zapojení revolvingového úvěru.
Usnesení 2. zastupitelstva je ke stažení zde: https://www.kr-olomoucky.cz/download.html?id=44020. Podklady a důvodové zprávy k jednotlivým bodům zde: https://www.kr-olomoucky.cz/zok/19-12-16/start.html.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top