Komunální volby se blíží a my bychom vám rádi představili hlavní body našeho programu. Rozdělili jsme je do čtyř hlavních okruhů a věříme, že jde o realistické plány, které zlepší život v našem městě.

Pro zaměstnanost a prosperitu

pikto_podnikani

Podpora podnikání

Rozvoj města budeme plánovat spolu s podniky a podnikateli tak, aby měli pro svou činnost a zaměstnávání v Olomouci dobré prostředí – dostupné pozemky, kvalitní dopravní obslužnost, jasné a pro všechny stejné podmínky. Zadávání městských zakázek bude transparentní a podnikatelé k nim budou mít rovný přístup. Zasadíme se o lépe fungující úřady – „obíhat musí lejstra, ne lidé“. Nepřipustíme negativní dopady živelného rozvoje města na kvalitu bydlení, životního prostředí a rozpočet města.

pikto_univerzita

Aktivní spolupráce s Univerzitou Palackého a dalšími vysokými školami ve městě

Budeme využívat jejich odborných kapacit při participativním plánování. Podpoříme vznik efektivního inovačního centra*. Provážeme centrum a další části města úžeji s univerzitním kampusem a zatraktivníme je pro studenty a pedagogy. Oni nám přináší znalosti, vytváří poptávku a podporují místní prosperitu. Potenciál spolupráce města s UP a dalším vysokými školami je obrovský a město jej v současnosti ani zdaleka nevyužívá.

*Inovační centrum – podporuje inovační podnikání a komerční využití výzkumu a vývoje. Spojuje univerzity a výzkumná centra s podnikatelskou sférou a snaží se využít přínos výzkumu a vývoje v regionu.

pikto_vyzkum

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání

Bez technicky vzdělaných lidí se perspektivní obory budou střední Moravě vyhýbat velkým obloukem. Pro žáky základních škol připravíme programy, které podnítí jejich zájem o přírodovědné a technické znalosti a dovednosti, budeme spolupracovat se středními školami a založíme polytechniku pro bakalářské studium.

Lepší fungování města

pikto_participace

Větší slovo občanům

Občané musí mít silnější postavení. Proto odpolitizujeme komise místních částí i odborné komise městské rady. Město musí s občany probírat nejen drobnosti, ale i věci celoměstského významu. Hlas občanů musí být v rozhodování města brán v potaz nejen před volbami. Začneme s participativním rozpočtem – o užití části peněz z městského rozpočtu budou rozhodovat přímo občané. Občané budou moci přímo ovlivňovat také podobu města – prostřednictvím participativního plánování**.

**Participativní plánování – zapojuje do plánování rozvoje celou obec. Účast různých skupin (veřejnosti, podnikatelů, odborníků, apod.) slouží ke sladění postojů a předchází konfliktům mezi různými stranami.

pikto_hospodareni

Dobré hospodaření s městským majetkem

Konec předvádění se, začneme se starat o běžné potřeby obyvatel města. Ucpeme díry v rozpočtu. Více peněz do chodníků než do ohňostrojů.

pikto_bohatstvi

Bohatá Olomouc = dobré služby obyvatelům

Posledních dvacet let se městský majetek jen prodává, výsledkem ale není žádný zisk. Také nepromyšlený rozvoj města způsobuje růst nákladů na dopravu, infrastrukturu a řadu dalších služeb, které město poskytuje. Olomouc proto chudne. Akce města bývají často výhodné pouze pro některé podnikatele, ale nevýhodné pro město. Tomu všemu máme v úmyslu zamezit. Aby Olomouc dobře fungovala, musí činit koncepční kroky podpořené selským rozumem a v souladu s jasnou vizí. A musí tak činit poctivě.

Solidarita Olomoučanů s Olomoučany

pikto_senior

Senioři. Zavedeme městskou dopravu pro seniory 70+ zdarma

Zlepšíme dostupnost terénních služeb. Budeme klást důraz na bezpečnost seniorů a nabídneme jim lepší dostupnost společenských, kulturních a sportovních aktivit.

pikto_kocarek

Mladé rodiny. Větší respekt k rodičům a jejich dětem

Zajistíme podporu a asistenci pro mladé rodiny a matky, které potřebují pomoc. Zaručíme dostatečný počet míst ve školkách a jeslích a bezpečné prostředí škol, parků i přechodů pro chodce. Město zajistí pro žáky základních škol školní pomůcky zdarma.

pikto_nouze

Občané v přechodné nouzi. Aktivně jim budeme pomáhat při hledání práce

Zajistíme sociální bydlení, aby potřební neskončili „na ulici“. Nabídneme finanční a právní poradenství prostřednictvím neziskových organizací a občanských sdružení, jež budeme jako město podporovat. Budeme bojovat proti obchodu s chudobou.

Město žije ve veřejném prostoru

pikto_mesto

Lepší (kvalitní) městský prostor

Fungující a krásná Olomouc – chytrá řešení ulic, náměstí a parků a jejich krása se městu vrátí ve větší prosperitě.

pikto_doprava

Doprava. Stejný prostor pro chodce a cyklisty jako pro auta

Spolehlivá hromadná doprava. Dotažení dopravních staveb – východní tangenta, severní spoj. Napravíme nedomyšlená řešení – např. vrátíme chybějící autobusy, které měla nahradit tramvaj. Zlepšíme dopravní dostupnost do fakultní nemocnice. Budeme koncepčně pracovat na zlepšení parkování v centru a jeho okolí.

pikto_rekreace

Rekreace a sport. Spojíme parky kolem centra do jednoho zeleného prstence

Dotvoříme zelené pásy podél řek, jimiž se Olomoučané dostanou z města přímo do přírody a přeměníme je v rekreačně-sportovní zóny. Zachováme neředínský horizont. Podporovat budeme sport pro děti, mládež a seniory.

pikto_spolky

Spolková činnost vytváří zdravé podhoubí města

Budeme aktivně podporovat spolkovou činnost a konání různých menších akcí jednotlivých sdružení. Podpora nemusí být jen finanční, někdy postačí odbourat byrokratické průtahy a zajistit neziskovou propagaci v městských médiích.

Olomouc bohatá, krásná a fungující!